ŚWIĘTO UCZELNI - wręczenie Medalu Magna cum Laude

Wręczenie Medalu Magna cum Laude

22 lutego 2011 r.

22 lutego 2011 r.

Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wrę­czył Medal Magna cum Laude absol­went­ce Wydziału Instrumentalnego UMFC Kamili Wąsik-Janiak. Sylwetkę wyróż­nio­nej przed­sta­wi­ła pro­rek­tor ds. stu­denc­kich i kon­tak­tów zagra­nicz­nych UMFC dr hab. Jagna Dankowska.

Medal Magna cum Laude usta­no­wio­ny został decy­zją Senatu naszej uczel­ni przed dwu­na­stu laty, w roku 1999. Nadawany jest przez kapi­tu­łę, w skład któ­rej wcho­dzą byli rek­to­rzy, pod prze­wod­nic­twem Jego Magnificencji aktu­al­nie spra­wu­ją­ce­go urząd. Medal może zostać przy­zna­ny naj­wy­bit­niej­sze­mu absol­wen­to­wi, któ­ry ukoń­czył stu­dia w danym roku aka­de­mic­kim, wybra­nym spo­śród wszyst­kich, któ­rzy stu­dia wów­czas ukoń­czy­li. Dla uzy­ska­nia tego zaszczyt­ne­go wyróż­nie­nia nie jest wystar­cza­ją­ce otrzy­ma­nie dyplo­mu ukoń­cze­nia stu­diów z oce­na celu­ją­cą. Wymagane są rów­nież udo­ku­men­to­wa­ne, zna­czą­ce  osią­gnię­cia poza uczel­nią.

Medal magna cum Laude, ozna­czo­ny nume­rem 1 nie został przy­zna­ny, pozo­sta­je w uczel­ni.  Powodem takiej decy­zji jest chęć cią­głe­go przy­po­mi­na­nia, iż naj­wy­bit­niej­szym absol­wen­tem war­szaw­skiej uczel­ni muzycz­nej, obec­nie uni­wer­sy­te­tu,  jest Fryderyk Chopin.  Egzemplarz, tego prze­peł­nio­ne­go sym­bo­licz­ny­mi zna­cze­nia­mi meda­lu pre­zen­to­wa­ny jest z oka­zji oko­licz­no­ścio­wych wystaw w Uczelni.

Dwudziestu dotych­cza­so­wych lau­re­atów meda­lu Magna cum Laude to wybit­ni arty­ści roz­sła­wia­ją­cy muzy­kę pol­ską w świe­cie. Wśród nich znaj­du­je się dzie­się­ciu  absol­wen­tów wydzia­łu instru­men­tal­ne­go, sze­ściu śpie­wa­ków, kom­po­zy­tor, dyry­gent i dwo­je pia­ni­stów.

W tym roku sza­cow­na kapi­tu­ła przy­zna­ła Medal Magna cum Laude Pani Kamili Wąsik-Janiak absol­went­ce  — dyplom z wyróż­nie­niem — kla­sy skrzy­piec prof. Romana Lasockiego. „Pani Kamila Wąsik jest jed­nym z naj­cie­kaw­szych talen­tów wio­li­ni­sty­ki pol­skiej w latach ostat­nich” – tę opi­nię jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych mistrzów peda­go­gi­ki świa­to­wej – prof. Zakhara  Brona – wypo­wie­dzia­ną po otrzy­ma­niu przez Kamilę Wąsik II nagro­dy na Konkursie im. Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego w 2006 roku nale­ży trak­to­wać jako wizy­tów­kę muzycz­ną wybit­nej skrzy­pacz­ki. Wizytówkę,  któ­ra zaowo­co­wa­ła licz­ny­mi kon­cer­ta­mi w sze­re­gu pol­skich fil­har­mo­nii z taki­mi zna­ko­mi­ty­mi dyry­gen­ta­mi jak m. in.: Mirosław Bluszczyk, Jerzy Salwarowski, Wojciech Rajski i Marek Pijarowski. W nad­cho­dzą­cym sezo­nie kon­cer­to­wym na zapro­sze­nie dyrek­to­ra Filharmonii Narodowej prof. Antoniego Wita mło­da artyst­ka wyko­na reci­tal skrzyp­co­wy w war­szaw­skiej Filharmonii. Koncertuje rów­nież zagra­ni­cą. Odnosząc wszę­dzie ogrom­ne suk­ce­sy.

Pani Kamila Wąsik-Janiak poza wspo­mnia­ną nagro­dą legi­ty­mu­je się wie­lo­ma nagro­da­mi w zna­czą­cych kon­kur­sach skrzyp­co­wych w Polsce i zagra­ni­cą. Warto wymie­nić choć­by  I nagro­dę na VII Międzynarodowym Konkursie im. Karola Szymanowskiego w Łodzi. (2009). Dzięki fun­da­cji Banku Société Générale nagra­ła pły­tę z muzy­ką Szymanowskiego i Ravela. Dokonała kil­ku pra­wy­ko­nań muzy­ki pol­skich kom­po­zy­to­rów współ­cze­snych. Dwukrotnie otrzy­ma­ła Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2005 i 2009). Jest sty­pen­dyst­ką Prezydenta Miasta Gdańska  za wybit­ne osią­gnię­cia (2009) 0raz lau­re­at­ką pre­sti­żo­we­go sty­pen­dium Młoda Polska przy­zna­wa­ne­go przez MKiDN (2007).

Znakomite wyni­ki w nauce i pierw­sze mie­sią­ce pra­cy Pani Kamili Wąsik – Janiak na sta­no­wi­sku asy­stent­ki świad­czą o jej wzo­ro­wym i odpo­wie­dzial­nym sto­sun­ku do obo­wiąz­ków arty­stycz­nych, nauko­wych i –peda­go­gicz­nych wobec nasze­go Uniwersytetu.

Rekomendację do uho­no­ro­wa­nia Pani Kamili Wąsik-Janiak meda­lem Magna Cum Laude zło­żył w imie­niu Katedry Instrumentów Smyczkowych jej  kie­row­nik Pan Prof. Konstanty Andrzej Kulka.

Gratuluję bar­dzo ser­decz­nie lau­re­at­ce otrzy­ma­nia Medalu.

dr hab. Jagna Dankowska, prof. UMFC
pro­rek­tor ds. stu­denc­kich i kon­tak­tów zagra­nicz­nych UMFC