ŚWIĘTO UCZELNI

Uroczyste Obchody Święta Uczelni

22 lutego 2011 r.

22 lutego 2011 r., godz. 12:00
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

W dniu 22 lute­go 2011 r. obcho­dzo­no uro­czy­ście Święto Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Na uro­czy­stość przy­by­ło wie­lu zapro­szo­nych gości, m.in. Metropolita Warszawski Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz, Minister Jacek Michałowski Szef Kancelarii Prezydenta RP, prof. Wiktor Jędrzejec Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska, Poseł Joanna Fabisiak, Senator prof. dr hab. Marek Rocki (w latach 1999–2005 Rektor SGH) Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej, Pani Ewa Tomaszewska (była poseł i sena­tor, a w latach 2007–2009 Europoseł), Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan prof. dr hab. Zbigniew Marciniak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan Marek Kraszewski Dyrektor Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy, rek­to­rzy uczel­ni war­szaw­skich, dyrek­to­rzy szkół muzycz­nych, przed­sta­wi­cie­le pla­có­wek dyplo­ma­tycz­nych. 
Aktu deko­ra­cji odzna­cze­nia­mi pań­stwo­wy­mi przy­zna­ny­mi posta­no­wie­niem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego doko­nał Minister Jacek Michałowski Szef Kancelarii Prezydenta RP. Wręczenia odzna­czeń przy­zna­nych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego doko­nał prof. Wiktor Jędrzejec, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.
Na ręce Rektora UMFC prof. Stanisława Moryto skie­ro­wa­no wie­le listów oko­licz­no­ścio­wych.
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Warszawskiej Opery Kameralnej Stefan Sutkowski prze­ka­zał Rektorowi UMFC archi­wal­ną księ­gę zawie­ra­ją­cą wpi­sy i wyka­zy przed­mio­tów pro­wa­dzo­nych przez peda­go­gów Warszawskiego Instytutu Muzycznego w latach 1899–1900.
W imie­niu wszyst­kich odzna­czo­nych podzię­ko­wa­nie wygło­si­ła prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz.
W czę­ści  arty­stycz­nej wystą­pi­li: Konstanty Andrzej Kulka — skrzyp­ce, Andrzej Gębski — skrzyp­ce, Andrzej Wróbel — wio­lon­cze­la. Artyści wyko­na­li Rondo Tria A‑dur op. 12 K. Lipińskiego.

Pro­gram uro­czy­sto­ści

Hymn pań­stwowy
Wystą­pie­nie Rek­tora prof. Sta­ni­sława Moryto
Odczytanie przez Ministra Jacka Michałowskiego listu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do uczest­ni­ków uro­czy­sto­ści
Wrę­cze­nie odzna­czeń pań­stwo­wych
Wręczenie odzna­czeń resor­to­wych
Wręczenie meda­li pamiąt­ko­wych
Podziękowanie prof. dr Mieczysławy Demskiej-Trębacz
Uro­czy­sta pro­mo­cja dok­to­rów
Wrę­cze­nie dyplo­mów dok­tora habi­li­to­wa­nego
Gaude Mater Polo­nia
Wrę­cze­nie Medalu Magna cum Laude
Wrę­cze­nie sty­pen­diów Soci­été Générale
Wrę­cze­nie Grand Prix Rek­tora
Uro­czy­sta fan­fa­ra

Część arty­styczna

Karol Lipiń­ski — RondoTria A‑dur op. 12
Wyko­nawcy
Kon­stanty Andrzej Kulka — skrzyp­ce, Andrzej Gęb­ski — skrzyp­ce, Andrzej Wró­bel — wio­lon­cze­la