Koncert w paryskiej siedzibie UNESCO

Koncert w paryskiej siedzibie UNESCO

17 stycznia 2011 r.

W dniu 17 stycz­nia br. w pary­skiej sie­dzi­bie UNESCO odbył się kon­cert zor­ga­ni­zo­wa­ny z ini­cja­ty­wy Ambasador Węgier przy UNESCO Pani Katalin Bogyay i Ambasadora Polski przy UNESCO Pana Krzysztofa Kocela z oka­zji zamknię­cia Roku Chopinowskiego i otwar­cia Roku Liszta oraz prze­ję­cia przez Węgry pre­zy­den­cji w Unii Europejskiej.

W reper­tu­arze cho­pi­now­skim wystą­pi­li stu­den­ci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina: Joanna Freszel (sopran) i Mischa Kozłowski (for­te­pian).
Studenci Akademii Muzycznej im. F. Liszta w Budapeszcie: Rudolf Czene i István Vadászi (duet for­te­pia­no­wy) oraz Ildikó Jakab (sopran) i Jenö Dékány (tenor) przy akom­pa­nia­men­cie Katalin Alter (for­te­pian) wyko­na­li utwo­ry patro­na uczel­ni.
Szczelnie wypeł­nio­ną widow­nię sta­no­wił kor­pus dyplo­ma­tycz­ny i melo­ma­ni. Występy mło­dych arty­stów przy­ję­te zosta­ły entu­zja­stycz­nie.
Prowadząca kon­cert Pani Ambasador mówi­ła o przy­jaź­ni i twór­czo­ści obu kom­po­zy­to­rów, któ­rzy pozna­li się w Paryżu. Przyjaźń ta sta­ła się ponie­kąd sym­bo­lem tra­dy­cyj­nej przy­jaź­ni pol­sko-węgier­skiej.