STUDIO FILMOWE S-2 Wydziału Reżyserii Dźwięku

Studio Filmowe S‑2 Wydziału Reżyserii Dźwięku

14 grudnia 2010 r.

STUDIO FILMOWE WYDZIAŁU REŻYSERII DŹWIĘKU PO 46 LATACH – ZREWITALIZOWANE!!!

Po wie­lu latach sta­rań Wydział Reżyserii Dźwięku otrzy­mał zgo­dę władz Uczelni na rewi­ta­li­za­cję stu­dia fil­mo­we­go. Prace remon­to­we, a potem insta­la­cyj­ne, trwa­ły pra­wie czte­ry mie­sią­ce. Animatorem i koor­dy­na­to­rem prac był pro­fe­sor Andrzej Bohdanowicz, któ­ry poświę­cił swój czas i ener­gię, aby zosta­ły one dopro­wa­dzo­ne do koń­ca.
W dniu 14 grud­nia 2010 r. odby­ło się uro­czy­ste otwar­cie Studia Filmowego w UMFC. Przemawiając na powi­ta­nie prof. Andrzej Bohdanowicz podzię­ko­wał rek­to­ro­wi — prof. Stanisławowi Moryto, kanc­le­rzo­wi — Markowi Bykowskiemu za umoż­li­wie­nie prze­pro­wa­dze­nia rewi­ta­li­za­cji, kie­row­ni­ko­wi admi­ni­stra­cji — Pawłowi Sroczyńskiemu i wszyst­kim pra­cow­ni­kom Uczelni, któ­rzy bra­li udział w remon­cie i insta­la­cji urzą­dzeń, peda­go­gom Wydziału za wkład mery­to­rycz­ny i kon­sul­ta­cje a tak­że stu­den­tom za pomoc w róż­nych eta­pach remon­tu.
Prodziekan Wydziału Reżyserii Dźwięku, prof. Małgorzata Lewandowska w imie­niu peda­go­gów i stu­den­tów Wydziału wyra­zi­ła wdzięcz­ność i usza­no­wa­nie dla prof. Andrzeja Bohdanowicza za wiel­ki wkład pra­cy na rzecz rewi­ta­li­za­cji stu­dia. Życzyła wszyst­kim takiej ener­gii i siły spraw­czej, jaką dys­po­nu­je Profesor.
Uwieńczeniem uro­czy­sto­ści była pro­jek­cja dwóch fil­mów udźwię­ko­wio­nych przez stu­den­tów Wydziału — Igę Stankiewicz i Mateusza Irisika. Projekcja odby­ła się – naresz­cie … – w sys­te­mie odtwa­rza­nia dźwię­ku 5–1, z sied­miu nowych gło­śni­ków; obraz oglą­da­no na wiel­kim, nowym ekra­nie.