ZAKOŃCZENIE PROJEKTU poprawy akustyki sal Zamku Królewskiego

Uroczyste zakończenie projektu poprawy akustyki sal Zamku Królewskiego

17 grudnia 2010 r.

Dnia 17 grud­nia 2010 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie w obec­no­ści władz naszej Uczelni z JM Rektorem prof. Stanisławem Moryto odby­ło się uro­czy­ste zakoń­cze­nie pro­jek­tu badaw­cze­go dot. popra­wy aku­sty­ki repre­zen­ta­cyj­nych sal zam­ko­wych.

Panel akustyczny
Panel aku­stycz­ny

W trak­cie uro­czy­sto­ści dyrek­tor Zamku Królewskiego, prof. Andrzej Rottermund wrę­czył medal „Za Zasługi dla Zamku Królewskiego” Rektorowi UMFC prof. Stanisławowi Moryto, kie­row­ni­ko­wi pro­jek­tu dr. Tadeuszowi Fideckiemu i kie­row­ni­ko­wi Katedry Akustyki Muzycznej dr. hab. Andrzejowi Miśkiewiczowi.
Dr Tadeusz Fidecki przed­sta­wił głów­ne zało­że­nia pro­jek­tu oraz naj­waż­niej­sze eta­py jego reali­za­cji. Efekty tej pra­cy w posta­ci zain­sta­lo­wa­ne­go nagło­śnie­nia umoż­li­wi­ły zna­ko­mi­tą zro­zu­mia­łość prze­mó­wień, a wsta­wio­ne rucho­me pane­le aku­stycz­ne pozwo­li­ły w peł­ni cie­szyć się muzy­ką Ravela w dosko­na­łym wyko­na­niu kwar­te­tu smycz­ko­we­go Camerata.