Ubezpieczenia NNW

Po uda­nych wcześniejszych edy­cjach pro­gra­mu ochro­ny ubez­pie­cze­nio­wej od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków dla stu­den­tów, dok­to­ran­tów i pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, na wnio­sek Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów, towa­rzy­stwo InterRisk TU S.A.Vienna Insurance Group przygotowało nową ofertę wykupu polisy ubezpieczeniowej w sys­te­mie „onli­ne”.

Aby wykupić polisę i otrzy­mać indy­wi­du­al­ny cer­ty­fi­kat potwier­dza­ją­cy ubez­pie­cze­nie wystarczy jedynie:

  1. Wejść na stro­nę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
  2. Podać numer ID Klienta (hasło): m7ped

Najważniejsze szczegóły:
ubezpieczenie jest ważne do 14.11.2021 r. i obowiązuje na całym świecie
do programu ubezpieczeń możesz przystąpić do 20.12.2020 r.;
– przystąpienie do programu wiąże się z jednorazową opłatą (składką) w wysokości 40 zł lub 82 zł w zależności od sumy ubezpieczenia;
suma ubezpieczenia to górna granica odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela; 
wysokość świad­cze­nia okre­śla­na jest na pod­sta­wie tabel uszczerb­ku na zdro­wiu (patrz: do pobrania);
– ogólna zasada jego wyliczenia opiera się na założeniu, że 1% uszczerb­ku na zdrowiu odpo­wia­da świad­cze­niu w wyso­ko­ści 1% sumy ubez­pie­cze­nia;
uszczerbek na zdro­wiu, to naru­sze­nie spraw­no­ści orga­ni­zmu w następ­stwie nie­szczę­śli­we­go wypad­ku, pole­ga­ją­ce na trwa­łym, nie­ro­ku­ją­cym popra­wy w świe­tle aktu­al­ne­go sta­nu wie­dzy medycz­nej, uszko­dze­niu dane­go orga­nu, narzą­du lub ukła­du;
ubezpieczenie obej­mu­je ochro­ną następ­stwa nie­szczę­śli­wych wypad­ków, któ­rych skut­kiem jest trwa­ły uszczer­bek na zdro­wiu bądź śmierć ubez­pie­czo­ne­go;
nieszczęśliwy wypa­dek to nagłe zda­rze­nie wywo­ła­ne przy­czy­ną zewnętrz­ną, na sku­tek któ­rej ubez­pie­czo­ny nie­za­leż­nie od swej woli doznał uszko­dze­nia cia­ła lub roz­stro­ju zdro­wia.

Dodatkowe infor­ma­cje znaj­du­ją się w załącz­ni­kach:
Porównanie ofert znajdziesz w tabeli poniżej (patrz: Galeria)
Szczegóły na temat ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU)

Osoba kon­tak­to­wa ze stro­ny UMFC:
Maria Kożewnikow, e-mail: maria.kozewnikow@stud.chopin.edu.pl
Michał Przygoński, e‑mail: michal.przygonski@chopin.edu.pl.

Osoba kon­tak­to­wa ze stro­ny InterRisk TU S.A.Vienna Insurance Group:
Katarzyna Witczak, e‑mail: katarzyna.witczak@interrisk.pl, tel.: (22) 337 86 83 / 604 574 221.

Osoba kon­tak­to­wa ze stro­ny bro­ke­ra ubez­pie­cze­nio­we­go: B&K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o.:
Maria Brzeska, tel.: e‑mail: osobowe@b‑i-k.pl, (22) 622 05 42 / 513 186 101.