Pracownicy

prof. dr hab.

Jan Stanienda

skrzypce

Ukończył war­szaw­ską Akademię Muzyczną im. F. Chopina w kla­sie skrzy­piec prof. Krzysztofa Jakowicza. Od 1975 roku był człon­kiem słyn­nej Polskiej Orkiestry Kameralnej pro­wa­dzo­nej przez Jerzego Maksymiuka. Z zespo­łem tym wystę­po­wał od 1977 roku, zarów­no jako kon­cert­mistrz, jak i soli­sta, pra­wie na wszyst­kich kon­ty­nen­tach.

W 1976 roku otrzy­mał wyróż­nie­nie na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Niccoló Paganiniego w Genui.

Grał z wie­lo­ma wybit­ny­mi oso­bi­sto­ścia­mi świa­ta muzycz­ne­go, jak: sir Yehudi Menuhin, Maurice André, Michaela Petri, Wanda Wiłkomirska, Krzysztof Jakowicz, Nigel Kennedy, Guy Touwron, Janos Starker, Barbara Hendricks, Moris Boweg, Grzegorz Nowak, Ewa Pobłocka.

Koncertował w naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych salach kon­cer­to­wych świa­ta, m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku, w Berliner Philharmonie, Concertgebouw w Amsterdamie, Auditorio Nacional de Música w Madrycie, Barbican Center i Royal Albert Hall w Londynie (BBC Henry Wood Promenade Concerts), a tak­że w Santa Cecilia w Watykanie i wie­lu, wie­lu innych.

Od 1986 do 1990 roku był kon­cert­mi­strzem orkie­stry „Sinfonia Varsovia”, a wcze­śniej Polskiej Orkiestry Kameralnej. W latach 1992–1995 był kie­row­ni­kiem arty­stycz­nym Orkiestry Kameralnej „Leopoldinum”, a od 1996 roku jest dyrek­to­rem arty­stycz­nym Wrocławskiej Orkiestry Kameralnej „Wratislavia”.

Jan Stanienda kon­cer­to­wał z wie­lo­ma zespo­ła­mi w Polsce i na świe­cie, w tym w latach 1991–1992 był pierw­szym skrzyp­kiem w Orchestre de Chambre National de Touluse. Z zespo­łem tym oraz wybit­ną sopra­nist­ką Barbarą Hendricks wystą­pił w dniu 1 stycz­nia 1992 roku w kon­cer­cie „Muzyka prze­ciw­ko zgieł­ko­wi woj­ny” w Dubrowniku.

Artysta doko­nał sze­re­gu nagrań dla Polskiego Radia i radia Francuskiego (RFI), Telewizji Polskiej i Telewizji Francuskiej, a tak­że firm pły­to­wych: APERTO, LINN RECORDS, PAVANE, KOS RECORDS, DUX, TONPRES.

Jan Stanienda poza dzia­łal­no­ścią arty­stycz­ną zaj­mu­je się peda­go­gi­ką — jest pro­fe­so­rem kla­sy skrzy­piec w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.