Pracownicy

dr hab.

Jarosław Wróblewski

prof. UMFC

organy

Kształcenie muzycz­ne roz­po­czął w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Białymstoku w kla­sie orga­nów prof. Marii Terleckiej. W latach 1988–1993 stu­dio­wał w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, któ­rą ukoń­czył z wyni­kiem bar­dzo dobrym w kla­sie orga­nów prof. Józefa Serafina.
W latach 1993–2002 kształ­cił się w Hochschule für Musik und dar­stel­len­de Kunst Mozarteum w Salzburgu  w kla­sie prof. Heriberta Metzgera, któ­ry ukoń­czył z wyróż­nie­niem i nagro­dą Ministra Republiki Austrii, a od roku 1995 na wydzia­le „Katolickiej Muzyki Kościelnej” gdzie uzy­skał dyplo­mem z wyróż­nie­niem w spe­cjal­no­ściach: orga­ny, dyry­gen­tu­ra chó­ral­na, impro­wi­za­cja orga­no­wa i kom­po­zy­cja kościel­na.
Brał udział w licz­nych kon­kur­sach orga­no­wych i został lau­re­atem nastę­pu­ją­cych z nich:

  • Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Szkół Średnich w Inowrocławiu (I miej­sce),
  • Międzynarodowy Konkurs Organowy w Kamieniu Pomorskim (IV miej­sce),
  • Międzynarodowy Konkurs Organowy w Gdańsku (wyróż­nie­nie),
  • Konkurs Organowy „Bacha i Buxtehudego” w Szekszard (Węgry) (III miej­sce),
  • Konkurs Organowy w San Elpido a Mare (Włochy) (run­da fina­ło­wa).

Jako soli­sta, dyry­gent i muzyk kame­ral­ny wystę­pu­je w Polsce, Czechach, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, na Ukrainie, bio­rąc udział w licz­nych pra­wy­ko­na­niach utwo­rów kom­po­zy­to­rów współ­cze­snych (Seierl, Raditschnig, Mahmoud, Przybylski).
Przez wie­le lat współ­pra­co­wał z Międzynarodowym Towarzystwem im. Paula Hofhaymera w Salzburgu, dla któ­re­go przy­go­to­wał licz­ne pro­duk­cje muzycz­ne (m.in. wyko­na­nie wszyst­kich dzieł orga­no­wych Jehana Alaina).
Działał rów­nież jako muzyk kościel­ny w kil­ku kościo­łach Salzburga (Pfarre Wals, Pfarre Parsch, St. Michaelkirche), następ­nie w koście­le św. Anny w Piasecznie i Kolegiacie św. Anny w Wilanowie, kul­ty­wu­jąc orga­no­wą muzy­kę litur­gicz­ną oraz impro­wi­za­cję i kom­po­zy­cję kościel­ną.
Oprócz wystę­pów solo­wych współ­pra­co­wał z wie­lo­ma orkie­stra­mi i zespo­ła­mi wokal­no-instru­men­tal­ny­mi (Orkiestra Filharmonii Narodowej, Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, Collegium Musicum St. Gallen, Sinfonieorchester der Hochschule Mozarteum, Capella Bydgostiensis, Orkiestra Filharmonii Szczecińskiej), jak rów­nież z soli­sta­mi i zespo­ła­mi, uczest­ni­cząc w kon­cer­tach i nagra­niach.
Doktorat w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej instru­men­ta­li­sty­ka uzy­skał w roku 2006 w Akademii Muzycznej w Krakowie na pod­sta­wie roz­pra­wy Źródła inspi­ra­cji kom­po­zy­tor­skich Antona Heillera (1923–1979) w świe­tle wybra­nych kom­po­zy­cji orga­no­wych doj­rza­łe­go okre­su jego twór­czo­ści. W latach 2002–2012 pra­co­wał w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pro­wa­dząc kla­sę orga­nów oraz zaję­cia z har­mo­nii modal­nej.
Obecnie jest zatrud­nio­ny na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a tak­że jest nauczy­cie­lem orga­nów w Państwowej Szkole Muzycznej im. Józefa Elsnera w Warszawie.
W latach 2009–2010 był słu­cha­czem Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
Od roku 2012 peł­ni funk­cję pro­dzie­ka­na Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.
Oprócz pra­cy arty­stycz­nej pro­wa­dzi oży­wio­ną dzia­łal­ność nauko­wą (wykła­dy, semi­na­ria, kur­sy mistrzow­skie, publi­ka­cje, hasła ency­klo­pe­dycz­ne).