Pracownicy

prof. dr hab.

Marcin Zalewski

gitara

Gitarzysta, lut­ni­sta, gam­bi­sta i peda­gog, pro­wa­dzi kla­sę gita­ry w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina od roku 1976 (kla­sa powsta­ła w 1975 roku). Od roku aka­de­mic­kie­go 2009/2010 prof. UMFC Marcin Zalewski jest kie­row­ni­kiem Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji.

Studiował w PWSM w Łodzi w kla­sie gita­ry prof. Aleksandra Kowalczyka (dyplom z wyróż­nie­niem w 1976 roku) oraz grę na vio­li da gam­ba w Dresdner Akademie für Alte Musik w kla­sie Jaapa ter Lindena. Jest kie­row­ni­kiem arty­stycz­nym zespo­łu muzy­ki daw­nej Canor Anticus (rok zał. 1970) oraz człon­kiem zespo­łu Il Tempo.

Marcin Zalewski wystę­po­wał jako soli­sta i kame­ra­li­sta na sce­nach nie­mal wszyst­kich fil­har­mo­nii w Polsce oraz m.in.: w Studio Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, na Zamku Królewskim w Warszawie, na Wawelu w Krakowie, Musikverein w Wiedniu, Schauspielhaus w Berlinie, Opernhaus w Lipsku, Grand Theatre de Geneve, Lincoln Center w Nowym Jorku. Grał na festi­wa­lach m.in.: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” (od 1974 roku), Festiwal Oratoryjno-Kantatowy „Wratislavia Cantans”, Festiwal Claudio Monteverdiego w Warszawie, Festiwal Oper Barokowych w Warszawie, Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, Światowe Dni Muzyki MTWM (The ISCM World Music Days) w Warszawie, Festiwal van Vlaanderen w Brugii i w Gandawie, Holland Festival Oude Muziek w Utrechcie, Glasgow International Early Music Festival, Festival International de Musique Sacree w Saint-Malo, Arolser Barock-Festspiele, Forum Europeen de Musique Ancienne w Paryżu, Musicora w Paryżu, Lameque w Kanadzie, Europalia w Belgii.

Jako instru­men­ta­li­sta i woka­li­sta wystą­pił w insce­ni­za­cji miste­rium śre­dnio­wiecz­ne­go „Ludus Danielis” w Teatrze Wielkim w Warszawie (oko­ło stu spek­ta­kli), współ­pra­co­wał z Warszawską Operą Kameralną, gdzie grał w przed­sta­wie­niach sce­nicz­nych wszyst­kich zacho­wa­nych oper Claudio Monteverdiego, ope­rach H. Purcella, J.B. Lully’ego, J. Periego.

Jest on rów­nież, wspól­nie z Michałem Gondko, wyko­naw­cą pierw­szej pol­skiej pły­ty kom­pak­to­wej z muzy­ką lut­nio­wą, któ­ra otrzy­ma­ła pre­sti­żo­wą Nagrodę Akademii Fonograficznej Fryderyk 2003. Wziął udział w nagra­niu 4 płyt ana­lo­go­wych i 48 płyt kom­pak­to­wych, z któ­rych 13 było nomi­no­wa­nych, a pięć otrzy­ma­ło nagro­dy fono­gra­ficz­ne Fryderyk.

Marcin Zalewski jest pro­fe­so­rem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (34 dyplo­my magi­ster­skie w kla­sie gita­ry). W latach 2002–2008 pro­wa­dził kla­sę vio­li da gam­ba w Akademii Muzycznej w Krakowie (5 dyplo­mów magi­ster­skich). Studenci i ucznio­wie Marcina Zalewskiego zdo­by­li na reno­mo­wa­nych kon­kur­sach gita­ro­wych kra­jo­wych i zagra­nicz­nych dużą ilość naj­wyż­szych nagród oraz wyróż­nień.

Marcin Zalewski zapra­sza­ny jest do wygła­sza­nia wykła­dów oraz pro­wa­dze­nia lek­cji mistrzow­skich na sym­po­zjach nauko­wych, festi­wa­lach, kur­sach, w wyż­szych uczel­niach oraz szko­łach muzycz­nych. Był juro­rem i prze­wod­ni­czył pra­com jury wie­lu kon­kur­sów gita­ro­wych.