Pracownicy

dr hab.

Rafał Grząka

prof. UMFC

akordeon
Jest lau­re­atem ponad 35 mię­dzy­na­ro­do­wych i ogól­no­pol­skich kon­kur­sów akor­de­ono­wych, m.in. w Castelfidardo, Popradzie, Radziejowicach, Gdańsku, Czechowicach-Dziedzicach, Przemyślu, Sanoku. Jego zespół KlezmaFour otrzy­mał bar­dzo pre­sti­żo­wą nagro­dę („City Winery of New York”) pod­czas International Jewish Music Festival w Amsterdamie (2010). Występował z wie­lo­ma orkie­stra­mi: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii i Opery Podlaskiej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra Filharmonii Lwowskiej, Orkiestra Symfoniczna Opery Narodowej,  Płocka Orkiestra Kameralna, Polska Filharmonia Kameralna, Orkiestra Symfoniczna UMFC, Gliwicka Orkiestra Kameralna, Filharmonia Szczecińska, Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Gdańsku, Suwalska Orkiestra Kameralna, Orkiestra Filharmonii Łódzkiej, Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO, Elbląska Orkiestra Kameralna pod batu­tą takich dyry­gen­tów jak Lucas Vis, Mihail Agafita, Maja Metelska, Kazimierz Dąbrowski, Janusz Przybylski, Andrzej Rosół, Krzysztof Urbański, Wojciech Rajski, Nikola Kołodziejczyk, Alejo Perez, Akiki Bassem, Tomasz Radziwonowicz, Jarosław Praszczałek, Marek Moś, Rafał Janiak, Alexander Humala, Michał Klauza, Krzysztof Kozakiewicz, Mariusz Jacek Błaszczyk, Piotr Sułkowski.

Od lat uczest­ni­czy w życiu arty­stycz­nym i orga­ni­za­cyj­nym Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich. Jako koor­dy­na­tor mery­to­rycz­ny zre­ali­zo­wał sze­reg zamó­wień kom­po­zy­tor­skich, swy­mi kon­cer­ta­mi otwie­ra festi­wa­le i kon­kur­sy. Udziela się jako muzyk sesyj­ny w Polskim Radiu i Telewizji. Koncertował w USA, Canadzie, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Chinach, Włoszech, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji, Ukrainie, Białorusi, Rosji, Litwie, Łotwie, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Bułgarii. Na swym kon­cie ma wie­le pra­wy­ko­nań pol­skich kom­po­zy­to­rów, m.in Zofii Dowgiałło, Mikołaja Majkusiaka, Andrzeja Krzanowskiego, Wojciecha Kostrzewy, Piotra Wróbla, Nikoli Kołodziejczyka, Wojciecha Widlarza, Marty Ptaszyńskiej, Pawła Łukaszewskiego, Ryszarda Borowskiego, Krzysztofa Lenczowskiego, Zbigniewa Namysłowskiego, Cezarego Paciorka, Krzysztofa Herdzina, Rafała Janiaka, Tomasza Jakuba Opałki.

W maju 2014 roku uka­za­ła się pły­ta jed­ne­go z jego pro­jek­tów, kwar­te­tu Cup of Time, pt. Cup of Time plays Namysłowski z gościn­nym udzia­łem Zbigniewa Namysłowskiego, wydaw­nic­two DUX. Album został wybra­ny pły­tą roku w kate­go­rii jazz, przez maga­zyn HiFi i muzy­ka.

10 sierp­nia 2016 roku odby­ła się pre­mie­ra kon­cer­to­wa jego naj­now­szej pły­ty Rafał Grząka/Atom String Quartet – Atom Accordion Quintet (Requiem Records Opus Series 120|07|2016, patron medial­ny Polskie Radio Program 2). Na krąż­ku zna­la­zły się kom­po­zy­cje Mikołaja Majkusiaka, Piotra Wróbla, Krzysztofa Lenczowskiego i Nikoli Kołodizejczyka. Album docze­kał się emi­sji m.in. w Polskim Radiu w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Radio Centrum Rzeszów zdo­by­wa­jąc uzna­nie kry­ty­ków muzycz­nych. Potwierdzają to poniż­sze recen­zje: „Projekt Atom Accordion Quintet wcią­ga i fascy­nu­je uda­nym związ­kiem arty­stów-kom­po­zy­to­rów i instru­men­ta­li­stów. Powinowactwo gustów muzycz­nych nało­żo­ne na kre­atyw­ne wyko­naw­stwo dało efekt wyso­kiej pró­by” (Prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba, Twoja Muza 4/2016), „Akordeonista Rafał Grząka zapro­sił do współ­pra­cy naj­lep­szy kwar­tet smycz­ko­wy Atom String Quartet i nagrał z nimi pły­tę, któ­ra od pierw­szej do ostat­niej nuty zachwy­ca. Nietrudno o taki efekt. Płyta odda­je ducha dzi­siej­szych cza­sów – jest ener­ge­tycz­nie, cza­sem nostal­gicz­nie, tajem­ni­czo.” (Kinga Anna Wojciechowska, Redaktor Naczelna Presto, 2–3/2016), „Płyta bar­dzo wie­lo­wąt­ko­wa i cie­ka­wie pomy­śla­na tak inspi­ra­cyj­nie jak i sty­li­stycz­nie” (Henryk Cierpioł, Kierownik Redakcji Muzycznej, Polskie Radio Katowice). Album docze­kał się nomi­na­cji do nagro­dy Akademii Fonograficznej FRYDERYK 2016 w kate­go­rii muzy­ka współ­cze­sna.

Również w 2016 roku został zapro­szo­ny do nagra­nia impro­wi­zo­wa­nej par­tii akor­de­onu ostat­niej czę­ści gry The Witcher Blood and Wine, któ­rej pre­mie­ra odby­ła się w ramach fina­ło­we­go kon­cer­tu Krakowskiego Festiwalu Muzyki Filmowej w Tauron Arenie. W ple­bi­scy­cie czy­tel­ni­ków, jed­ne­go z naj­po­pu­lar­niejsz­cyh por­ta­li zaj­mu­ją­cych się muzy­ką do gier musicgame.com, ścież­ka dźwię­ko­wa z tej pro­duk­cji zosta­ła wybra­na na naj­lpe­szą na świe­cie muzy­kę do gry kom­pu­te­ro­wej w 2016 roku.

W grud­niu 2017 roku wraz z Klaudiuszem Baranem i Polską Orkiestrą Radiową pod batu­tą Michała Klauzy doko­nał pierw­sze­go w histo­rii nagra­nia FisConcerto – Koncertu na dwa akor­de­ony i orkie­strę sym­fo­nicz­ną Mikołaja Majkusiaka.

Do naj­waż­niej­szych osią­gnięć kon­cer­to­wych arty­sty nale­żą: cykl kon­cer­tów z udzia­łem Yurija Shishkina, tra­sa kon­cer­to­wa w USA, udział w pra­wy­ko­na­niu I Symfonii Andrzeja Krzanowskiego wraz z Orkiestrą Filharmonii Narodowej w ramach Festiwalu Warszawska Jesień (nagro­da za naj­lep­szy kon­cert danej edy­cji), wystę­py na festi­wa­lach Bratislavia Malajes i Jezzaldija w San Sebastian, inau­gu­ra­cja Dni Kultury Polskiej w Wiedniu, La four Journee 2013 w Warszawie, Letni Ferstiwal Muzyczny w Harbin (Chiny), Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, Emanacje, Eurocultur Festival w Manchesterze, Hutzpach Festival w Vancouver (Kanada), International Jazz Festiwal Bansko (Bułgaria), Koncert Finałowy 17 Edycji Festiwalu „Kolory Polski”, pol­ska tra­sa kon­cer­to­wa z argen­tyń­skim zespo­łem 303 TangoFusion,  przy­go­to­wa­nie i pra­wy­ko­na­nie par­tii akor­de­onu w ope­rze Thomasa Adesa pt. „Powder Her Face” pol­ska pre­mie­ra w Operze Narodowej, pra­wy­ko­na­nie kon­cer­tu na akor­de­on i orkie­strę smycz­ko­wą Olgino – Nikoli Kołodziejczyka wraz z ze Studencką Orkiestrą Smyczkową UMFC, pra­wy­ko­na­nie kon­cer­tu na ban­do­ne­on i orkie­strę kame­ral­ną Rafała Janiaka – Reminescences of Past wraz z Suwalską Orkiestrą Kameralną, pra­wy­ko­na­nie kon­cer­tu na akor­de­on i orkie­strę smycz­ko­wą Tomasza Jakuba Opałki – Black stre­ams z Elbląska Orkiestrą Kameralną, pra­wy­ko­na­nie kon­cer­tu pod­ówj­ne­go na ban­do­ne­on, sak­so­fon i orkie­strę smycz­ko­wą Nikoli Kołodziejczyka rów­nież z Elbląską Orkiestrą Kameralną. Ponadto wystę­po­wał w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Świętokrzyskiej, Filharmonii Podkarpackiej, Filharmonii Słupskiej, Filharmonii Płockiej, Filharmonii Bydgoskiej, Operze i Filharmonii Podlaskiej, Filharmonii Szczecińskiej, Filharmonii Wrocławskiej, Filharmonii Łódzkiej, Filharmonii Olsztyńskiej, Filharmonii Pomorskiej, Filharmonii Kaszubskiej, Filharmonii Rybnickiej, Filharmonii Koszalińskiej, Polskiej Filharmonii Kameralnej, Filharmonii Lwowskiej oraz licz­nych Ośrodkach Kultury w całym kra­ju. Jako wykła­dow­ca pro­wa­dził zaję­cia na Międzynarodowym Kursie Interpretacji Muzycznej w Miętnem, Lusławicach, Wilnie. W sezo­nie kon­cer­to­wym 2016/17 został wybra­ny Artystą Rezydentem w Elbląskiej Orkiestrze Kameralnej. W 2017 roku otrzy­mał Nagrodę Rektora UMFC za osią­gnię­cia nauko­we i arty­stycz­ne. Od stycz­nia 2018 roku peł­ni funk­cję wice­pre­ze­sa Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich, w maju tego same­go roku został wybra­ny na Prodziekana do spraw stu­denc­kich Wydziału Instrumentalnego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Laureat ple­bi­scy­tu Nauczyciel na Medal 2018 orga­ni­zo­wa­ne­go przez Polska The Times.