Pracownicy

dr hab.

Michał Markuszewski

prof. UMFC

organy

 

Michał Markuszewski – w 2004 roku ukoń­czył z wyróż­nie­niem stu­dia w war­szaw­skiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, w kla­sie orga­nów prof. Joachima Grubicha, a tak­że (w 2005 roku) w kla­sie for­te­pia­nu prof. Kazimierza Gierżoda.

W 2007 roku ukoń­czył stu­dia (spe­cja­li­za­cja — impro­wi­za­cja orga­no­wa) na Universität der Künste w Berlinie w kla­sie prof. Wolfganga Seifena. W 2008 roku ukoń­czył stu­dia pody­plo­mo­we w kla­sie mistrzow­skiej prof. Christopha Bosserta w Hochschule für Musik w Würzburgu.

W 2013 roku uzy­skał tytuł Doktora Sztuki Muzycznej w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej instru­men­ta­li­sty­ka, nada­ny przez Radę Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W roku 2018 ta sama Rada Wydziału przy­zna­ła mu tytuł Doktora Habilitowanego.

Do jego naj­więk­szych osią­gnięć nale­żą: II nagro­da w kon­kur­sie Polskiej Muzyki Organowej XX wie­ku w Legnicy (1998), I nagro­da na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej w Rumii (2000) i wyróż­nie­nie za naj­lep­sze wyko­na­nie utwo­rów Jana Sebastiana Bacha oraz nagro­da pre­zy­den­ta mia­sta Gdańsk, III miej­sce na Międzynarodowym Konkursie Organowym w Zürychu-Wiedikon (2007).

 W 2007 roku był sty­pen­dy­stą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wystąpił z ponad 600 reci­ta­la­mi w pre­sti­żo­wych sala kon­cer­to­wych oraz na kil­ku­dzie­się­ciu mię­dzy­na­ro­do­wych festi­wa­lach w Polsce, na Litwie, Słowacji, Ukrainie, Białorusi, Wyspach Alandzkich, w Austrii (kate­dra w Grazu, St. Florian), Czechach, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Luxembourgu, Belgii, Francji (Notre-Dame w Paryżu), Finlandii, Norwegii, Rosji (Katedra Katolicka w Moskwie), Szwajcarii (sala Kultur Kongreszentrum Luzern), Wielkiej Brytanii (m.in.: Katedra św. Pawła), we Włoszech oraz ponad 250 mia­stach w Niemczech (Gedächtnis-Kirche Berlin, Berliner Konzerthaus, Stadthalle Wuppertal, Marienbasilika Kevelaer, Bottrop-OrgelPLUS, Audimax Bochum, Maria Laach, Stiftskirche Tübingen, Schwäbisch Gmünd, Basilika Weingarten, Ulmer Münster, Abtei Marienstatt, St. Lambertus in Düsseldorf, kate­dry w Altenbergu, Bremie, Fuldzie, Paderbornie i Würzburgu). Koncertował rów­nież w Stanach Zjednoczonych (Katedra Narodowa w Waszyngtonie, Kościół St. Thomas w Nowym Jorku), Hong-Kongu (Hong-Kong Cultural Center) oraz na dale­kiej Syberii.

Swoje umie­jęt­no­ści dosko­na­lił na wie­lu kur­sach pod kie­run­kiem takich mistrzów jak: Guy Bovet, Aleksander Fiseyski, Julian Gembalski, Lorenzo Ghielmi, Jean Guillou, Bernhard Haas, Naji Hakim, Rudolf Innig, Edgar Krapp, Olivier Latry, Heribert Metzger, Peter Planyawski, Martin Sander, Christopher Stembridge.

Współpracował z wie­lo­ma wybit­ny­mi soli­sta­mi, Polskim Chórem Kameralnym „Schola Cantorum Gedanensis”, chó­rem „Camerata Varsovia”, orkie­strą Camerata Janáček, orkie­strą Collegium instru­men­ta­le Bochum, orkie­strą Jeunesses Musicales, Płocką Orkiestrą Symfoniczną.

Dokonał rów­nież wie­lu nagrań pły­to­wych (Organum Classics, Label Harp, DUX). Dwie jego pły­ty nagra­ne na zabyt­ko­wych orga­nach Kościoła Reformowanego w Warszawie (DUX 0707) oraz na zabyt­ko­wych orga­nach Śląska Opolskiego  nomi­no­wa­ne były w dwóch kate­go­riach do nagro­dy FRYDERYK. Nagrywał rów­nież dla radia oraz tele­wi­zji.

Artysta ma na swo­im kon­cie pra­wy­ko­na­nia współ­cze­snej pol­skiej muzy­ki orga­no­wej, a tak­że orga­no­wo-kame­ral­nej.

Michał Markuszewki zaj­mu­je się rów­nież pro­ble­ma­mi ochro­ny zabyt­ko­wych orga­nów. Jest człon­kiem „Stowarzyszenia na rzecz badań i utrzy­ma­nia ślą­skich orga­nów” VEESO oraz od 2001 człon­kiem nie­miec­kie­go „Towarzystwa przy­ja­ciół orga­nów” GdO. Wykonał ponad 350 doku­men­ta­cji zabyt­ko­wych pol­skich orga­nów.

Uczestniczył rów­nież w wie­lu pro­jek­tach restau­ra­cji zabyt­ko­wych orga­nów, jak rów­nież był kon­sul­tan­tem przy budo­wie nowych instru­men­tów.

Z jego ini­cja­ty­wy i pod jego nad­zo­rem w latach 2004–2008 odre­stau­ro­wa­no zabyt­ko­we orga­ny (fir­my Schlag und Söhne z 1900 roku) w koście­le Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie, gdzie od 2004 roku peł­ni funk­cję orga­ni­sty.

Od kil­ku lat zaj­mu­ję się dzia­łal­no­ścią mana­ger­ską i ani­ma­cją kul­tu­ral­ną. Jest pomy­sło­daw­cą i dyrek­to­rem arty­stycz­nym mię­dzy­na­ro­do­we­go cyklu kon­cer­tów orga­no­wych w koście­le Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie.

W 2018 roku został odzna­czo­ny przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odzna­ką „Zasłużony dla kul­tu­ry pol­skiej”.