Pracownicy

ad. dr hab.

Aldona Nawrocka-Woźniak

Wydział: Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki

Obecnie jest pra­cow­ni­kiem nauko­wym UMFC, wykła­dow­cą przed­mio­tów: pro­pe­deu­ty­ka kom­po­zy­cji z ele­men­ta­mi aran­ża­cji, czy­ta­nie par­ty­tur, instru­men­ta­cja, ana­li­za muzycz­no-rucho­wa dzie­ła muzycz­ne­go, a tak­że pia­ni­stą Wydziału Tańca.

ad. dr hab.

Aldona Nawrocka-Woźniak

kompozycja

Aldona Nawrocka (Nawrocka-Woźniak), kom­po­zy­tor­ka, pia­nist­ka, impro­wi­za­tor­ka, peda­gog.

W 1996 roku ukoń­czy­ła Państwowe Liceum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie w kla­sie for­te­pia­nu Marii Wojturskiej oraz w kla­sie ryt­mi­ki (dyplom z wyróż­nie­niem). W 2001 roku ukoń­czy­ła stu­dia na Wydziale Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie — spe­cjal­ność ryt­mi­ka, otrzy­mu­jąc z wyróż­nie­niem tytuł magi­stra sztu­ki. W 2004 roku otrzy­ma­ła rów­nież z wyróż­nie­niem dyplom ukoń­cze­nia stu­diów na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki AMFC – spe­cjal­ność kom­po­zy­cja w kla­sie prof. Mariana Borkowskiego. W czerw­cu 2007 r. ukoń­czy­ła Podyplomowe Studia Kompozycji w AMFC (kla­sa kom­po­zy­cji prof. Mariana Borkowskiego), a w 2011 r. uzy­ska­ła tytuł dok­to­ra sztu­ki muzycz­nej w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej kom­po­zy­cja i teo­ria muzy­ki. Brała udział w warsz­ta­tach i kur­sach kom­po­zy­tor­skich pod patro­na­tem Pierre’a Bouleza i Henryka Mikołaja Góreckiego, pro­wa­dzo­nych przez m.in.: Elżbietę Sikorę, Stephena Montegue, Andersa Brødsgaarda, Krzysztofa Olczaka orga­ni­zo­wa­nych w Gdańsku i Gdyni (1996, 1999, 2000). W 1999 r. uczest­ni­czy­ła w „Académie de Musique du XXéme siéc­le” w Paryżu, pro­wa­dzo­nej przez Pierre’a Bouleza i Davida Robertsona, a 2001 była uczest­ni­kiem orga­ni­zo­wa­nej przez IRCAM „Académie d’Eté” w Paryżu, pod kie­run­kiem Briana Ferneyhough i Marca-André Dalbavie. W roku aka­de­mic­kim 2002/2003 była sty­pen­dyst­ką Musik Hochschule w Luzernie (Szwajcaria), gdzie dosko­na­li­ła swe umie­jęt­no­ści w kla­sie Bettiny Skrzypczak.

W 2000 r. otrzy­ma­ła ex-aequo I nagro­dę Międzyuczelnianego Konkursu „Miniatura Fortepianowa” (Warszawa), w 2001 — wyróż­nie­nie na VI Konkursie Młodych Kompozytorów „Musica Sacra” (Częstochowa), w 2002 – I nagro­dę na VII Konkursie Młodych Kompozytorów „Musica Sacra”, w 2010 – I nagro­dę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra”, a tak­że jest fina­list­ką I i II Międzynarodowego Konkursu „Transatlantyk Instant Composition Contest” w Poznaniu (2011, 2012). We wrze­śniu 2005 r. w ramach sty­pen­dium otrzy­ma­ne­go przez „Stiftung Musikforschung Zentralschweiz” była uczest­ni­kiem pro­jek­tu „Schreiben in Beromünster (Szwajcaria) jako Composer-in-Residence. W 2010 r. była kom­po­zy­to­rem pro­jek­tu inter­dy­scy­pli­nar­ne­go Coaching Project (muzyka/taniec/scenografia/wideo), orga­ni­zo­wa­ne­go w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Dancing Poznań.

Utwory Aldony Nawrockiej były pre­zen­to­wa­ne w Polsce, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu „Laboratorium Muzyki Współczesnej”, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, Międzynarodowym Festiwalu „Musica Sacra” w Katedrze Warszawsko-Praskiej, Międzynarodowym Festiwalu „Musica Electronica Nova 2013 (Wrocław), Sympozjach Kompozytorskich Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, ponad­to w Szwajcarii, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu „Gard du Nord” w Bazylei, Międzynarodowym Festiwalu „Mozart Tage” w Lucernie, w Hiszpanii — Forum Muzyki Polskiej w Sewilli, jak rów­nież we Francji, w Finlandii, na Litwie. Prawykonań jej utwo­rów doko­ny­wa­li czę­sto zna­ko­mi­ci arty­ści, jak m.in.: Szabolcs Esztényi (Molecules for pia­no wyda­ne na pły­cie Acte Préalable), Grzegorz Mackiewicz i Wojciech Jasiński (Anticorps na dwa for­te­pia­ny), Tomasz Woźniak (Turgutreissolo na trąb­kę, Antipodes na trąb­kę i wal­tor­nię – wspól­nie z Henrykiem Kowalewiczem, oraz par­tia solo­wa Sinfonii con­cer­tan­te per trom­ba Ed orche­stra), Chór Camerata Silesia (Agnus Dei wyda­ne na pły­cie Acte Préalable), Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis (Dominus Regnavit), Chamber Soloists Lucerne (@tRio na trio smycz­ko­we), Chór Wileński Jauna Musica (Asperges me, Domine), Łucja Szablewska, Artur Janda, Robert Morawski, Mateusz Drozda (Pieśni do słów Maurice Carême II i III), Maria Gabryś (Sonata for­te­pia­no­wa).

Kompozytorka two­rzy rów­nież muzy­kę elek­tro­nicz­ną współ­pra­cu­jąc ze Studiem Muzyki Komputerowej UMFC. Powstała w ten spo­sób m.in. muzy­ka do spek­ta­kli dyplo­mo­wych stu­den­tów spe­cjal­no­ści peda­go­gi­ka bale­to­wa: The path gides you itself (2003) oraz ElektronicBalet „8x∞“ (2004/5), (przy­go­to­wa­nych pod cho­re­ogra­ficz­nym kie­run­kiem prof. Ewy Wycichowskiej), jak rów­nież NONmusica INhumana (2002) na taśmę i tan­ce­rzy czy Mouvement en temps réel (2007) na tan­ce­rzy i media elek­tro­nicz­ne, współ­pra­cu­jąc przy tym z mło­dy­mi cho­re­ogra­fa­mi Pauliną Andrzejewską, Aleksandrą Dziurosz. W lutym 2010 r. mia­ła miej­sce w UMFC pre­mie­ra spek­ta­klu bale­to­we­go „Mój Fryderyk”. W 2011 r. – we współ­pra­cy z cho­re­ogra­fem Robertem Bondarą – współ­two­rzy­ła muzy­kę do spek­ta­klu „Persona” (pre­mie­ra w Teatrze Wielkim — Operze Narodowej w Warszawie 18 wrze­śnia 2011 r.). W 2013 r.we współ­pra­cy z cho­re­ograf Aleksandrą Dziurosz i Warszawskim Teatrem Tańca zre­ali­zo­wa­ła spek­takl mul­ti­me­dial­ny „action/CONTRactrion/REaction” (pre­mie­ra na festi­wa­lu MEN we Wrocławiu 19 paź­dzier­ni­ka 2013 r., nomi­na­cja do „Wrocławskiej Nagrody Muzycznej 2013”). W 2015 r. mia­ła miej­sce pre­mie­ra spek­ta­klu „Roots” w Theater der Künste (ZHdK) w Zurichu w cho­re­ogra­fii i reży­se­rii Aleksandry Dziurosz.

Ponadto pisze pio­sen­ki i utwo­ry dla dzie­ci oraz opra­co­wu­je mate­ria­ły muzycz­ne do tań­ca, teatru (spek­takl „Performer” Bartosza M. Martyny) i dla tele­wi­zji. Koncertuje rów­nież jako pia­nist­ka i kame­ra­list­ka.

Aldona Nawrocka-Woźniak zaj­mu­je się tak­że dzia­łal­no­ścią publi­cy­stycz­ną, nauko­wą i orga­ni­za­cyj­ną (m.in. od 2013 r. jako koor­dy­na­tor pro­gra­mo­wy cyklu „Koncertów Pod Gwiazdami” w war­szaw­skim Planetarium „Niebo Kopernika”, w Centrum Nauki Kopernik).

Jako peda­gog pra­co­wa­ła m.in. w Ośrodku dla dzie­ci Głuchych i Niedosłyszących w Michalinie k/Warszawy (1999) oraz pro­wa­dzi­ła w roku aka­de­mic­kim 2001/2002 zaję­cia z przed­mio­tu labo­ra­to­rium muzy­ka w Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (po zmia­nie nazwy Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Dr Aldona Nawrocka-Woźniak jest obec­nie pra­cow­ni­kiem nauko­wym UMFC, wykła­dow­cą przed­mio­tów: pro­pe­deu­ty­ka kom­po­zy­cji z ele­men­ta­mi aran­ża­cji, czy­ta­nie par­ty­tur, instru­men­ta­cja, ana­li­za muzycz­no-rucho­wa dzie­ła muzycz­ne­go, a tak­że pia­ni­stą kie­run­ku taniec na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Od roku 2016 peł­ni funk­cję kie­row­ni­ka Pracowni Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur.

Jest człon­kiem ZKP, ZAiKS‑u, Akademii Fonograficznej oraz Stowarzyszenia Strefa Otwarta.

e‑mail: aldona.nawrocka-wozniak@chopin.edu.pl