Pracownicy

ad. dr hab.

Dorota Radomska

śpiew

Dorota Radomska — sopran. Ukończyła z wyróż­nie­niem stu­dia na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie śpie­wu prof. Haliny Słonickiej. Podczas stu­diów była sty­pen­dyst­ką Ministra Kultury i Sztuki oraz Prezydenta Miasta Warszawy. Przyznano jej dyplom Fundacji na rzecz mło­dzie­ży wybit­nie uta­len­to­wa­nej Primus Inter Pares.

Jest lau­re­at­ką wie­lu kon­kur­sów wokal­nych m.in. Konkursu Moniuszkowskiego (I nagro­da ), Międzyuczelnianego Konkursu Wokalnego we Wrocławiu (I nagro­da), Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. V. Belliniego w Caltanissetta (Włochy) — II nagro­da, Konkursu Operowego im. F. Viňas w Barcelonie (nagro­da spe­cjal­na), Konkursu Królowej Elżbiety Belgijskiej.

Na sce­nie ope­ro­wej Dorota Radomska zade­biu­to­wa­ła w 1993 roku par­tią Violetty w ope­rze Traviata G. Verdiego w Teatrze Wielkim w Warszawie. Zaraz potem śpie­wa­ła Rozynę w Cyruliku Sewilskim G. Rossiniego na sce­nie Staatstheater w Hannowerze, Gildę w Rigoletto G. Verdiego w Teatrze Wielkim w Warszawie, Donnę Annę w Don Giovannim W.A. Mozarta w Theatre Municipal w Luxemburgu oraz Hannę w Strasznym Dworze S. Moniuszki w Teatrze Wielkim w Warszawie. W roku 2000 zaśpie­wa­ła par­tię Normy w ope­rze Norma V. Belliniego w National Opera w Atenach oraz par­tię sopra­no­wą w Carmina bura­na C. Orffa w Filharmonii Berlińskiej.

Artystka ma w swo­im reper­tu­arze tak­że wie­le innych par­tie, któ­ry­mi zasły­nę­ła na sce­nie Teatru Wielkiego w Warszawie i innych sce­nach ope­ro­wych, są to: Micaela w Carmen Bizeta , Małgorzata w Fauście Gounoda, Mimi w Cyganerii Pucciniego, par­tia sopra­no­wa w Carmina bura­na Orffa, Rosamunda w Król Ubu Pendereckiego, Elwira w Ernani Verdiego.

Dorota Radomska wie­le cza­su poświę­ca rów­nież muzy­ce ora­to­ryj­nej — m.in. wie­lo­krot­nie uczest­ni­czy­ła w wyko­na­niach 7 bram Jerozolimy K. Pendereckiego (Filharmonia Krakowska, Wilno, NOSPR), III Symfonii H.M. Góreckiego (SFB Berlin, Symphony Hall w Atenach, Tokyo Metropolitan Arts Space, Osaka Festival Hall), Requiem G.Verdiego (tour­nee z war­szaw­ską Filharmonią Narodową). Pojawia się na mię­dzy­na­ro­do­wych festi­wa­lach muzycz­nych (La Chaise Dieux 97 — IX Symfonia Beethovena, Schleswig Holstein Musik Festival — L. Janaček Msza Głagolicka; Musiksommer Mecklenburg — Vorpommern 99 A. Dvořak Stabat Mater; Wratislavia Cantans — Requiem W.A. Mozart). Artystka ma na swo­im kon­cie nagra­nia pły­to­we CD (Te Deum — Kurpińskiego, Antyfony Maryjne Moryto, muzy­ka współ­cze­sna) oraz dla radio­fo­nii i tele­wi­zji w Polsce (Górecki — III Symfonia, arie ope­ro­we, pie­śni pol­skie, Żeleński — Goplana, Moniuszko – Beata, Loteria), w Niemczech (Dvořak — Stabat Mater) i w Japonii (Chopin — pie­śni ).

Dorota Radomska od 2005 roku pra­cu­je jako wykła­dow­ca w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na sta­no­wi­sku adiunk­ta. Ukończyła stu­dia dok­to­ranc­kie, Międzywydziałowe Studia Multimedialne, bie­rze udział w kon­fe­ren­cjach nauko­wych, pro­wa­dzi kur­sy wokal­ne, zasia­da w jury kon­kur­sów dla mło­dych śpie­wa­ków. Jest pro­pa­ga­to­rem kul­tu­ry, orga­ni­zu­je kon­cer­ty z udzia­łem stu­den­tów Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC w Warszawie.