Pracownicy

prof. dr hab.

Jerzy Knetig

śpiew

Naukę śpie­wu roz­po­czął już po stu­diach na Politechnice Warszawskiej, któ­re ukoń­czył w 1973 roku z tytu­łem magi­stra inży­nie­ra. Dyplom z wyróż­nie­niem uzy­skał w Państwowej Szkole Muzycznej II stop­nia w Warszawie, w kla­sie śpie­wu solo­we­go Eugenii Szaniawskiej, w roku 1977. W tym samym roku roz­po­czął pry­wat­ną naukę śpie­wu pod kie­run­kiem Mieczysława Saleckiego, a następ­nie Stanisławy Zawadzkiej. Akademię Muzyczną w Krakowie ukoń­czył z wyróż­nie­niem w kla­sie prof. Heleny Łazarskiej.

W sezo­nie 1983/84 prze­by­wał na rocz­nym sty­pen­dium rzą­du austriac­kie­go w Wyższej Szkole Muzycznej w Wiedniu, gdzie dosko­na­lił swo­je umie­jęt­no­ści pod kie­run­kiem Kurta Egniluza.

Jerzy Knetig od 1981 roku współ­pra­cu­je z Filharmonią Narodową w Warszawie, od 1982 roku z Operą Krakowską, a od 1986 roku jest soli­stą Warszawskiej Opery Kameralnej, z któ­rą wystę­pu­je w całej Europie.

Bierze udział w licz­nych festi­wa­lach, m.in. Wratislavia Cantans, Warszawska Jesień, Berliner Festwochen, Caryntiche Sommer, Salzburger Festspiele, Festiwal Muzyki Europejskiej w Berlinie i Tokio, Festiwal Muzyki Oratoryjnej Monreale w Palermo. Jest zapra­sza­ny do udzia­łu w przed­sta­wie­niach ope­ro­wych i kon­cer­tach ora­to­ryj­nych w wie­lu kra­jach Europy, w Japonii (tour­née ope­ro­we w listo­pa­dzie i grud­niu 1999 z Weselem Figara Mozarta) i w Izraelu. Występował w La Scali, Wiener Staatsoper i Theater an der Wien, w Paryskiej Opera Comique.

Ostatnio wystą­pił w uro­czy­stym kon­cer­cie inau­gu­ra­cyj­nym „Roku Krzysztofa Pendereckiego” w Filharmonii Krakowskiej, pro­wa­dzo­nym przez Jana Krenza (IX Symfonia Beethovena).

Repertuar Jerzego Knetiga obej­mu­je kil­ka­dzie­siąt dzieł ope­ro­wych, głów­nie Mozarta, oko­ło 110 par­tii ora­to­ryj­nych (w tym obie Pasje Bacha) oraz ponad 300 pie­śni.

Jerzy Knetig doko­nał licz­nych nagrań radio­wych i pły­to­wych, m.in. archi­wal­ne­go nagra­nia wszyst­kich pie­śni Ignacego Jana Paderewskiego.

W 1991 roku Jerzy Knetig roz­po­czął pra­cę dydak­tycz­ną w war­szaw­skiej Akademii Muzycznej (od 1999 jako pro­fe­sor), w któ­rej pro­wa­dzi kla­sę śpie­wu solo­we­go. Jego stu­den­ci są lau­re­ata­mi wie­lu nagród na ogól­no­pol­skich kon­kur­sach wokal­nych. Od 1996 roku uczy śpie­wu rów­nież w zespo­le Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie, gdzie obec­nie peł­ni funk­cję kie­row­ni­ka Wydziału.

W latach 2005–2008 peł­nił funk­cję kie­row­ni­ka Katedry Wokalistyki na Wydziale Wokalnym AMFC.

W latach 2008–2012 peł­nił funk­cję dzie­ka­na Wydziału Wokalnego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Benefis pra­cy arty­stycz­no-peda­go­gicz­nej Profesora Jerzego Knetiga, 4 wrze­śnia 2016 r.