Pracownicy

prof. dr hab.

Paweł Kamiński

Wydział: Wydział Instrumentalny

Katedra: Katedra Fortepianu

Specjalność: Fortepian, Literatura specjalistyczna fortepianu

Pianista, pedagog, edytor tekstów muzycznych. Współredaktor Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina, najlepszego kompletnego urtekstu muzyki Chopina. Pomysłodawca i kierownik naukowy specjalistycznego portalu internetowego poświęconego analizie źródeł Chopinowskich – systemu muzykologicznego mUltimate Chopin.

prof. dr hab.

Paweł Kamiński

fortepian

Absolwent PSM II st. im. J. Elsnera w Warszawie w klasie mgr Aleksandry Sosnowskiej, a następnie warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina w kla­sie prof. Jana Ekiera i doc. Alicji Palety-Bugaj (dyplom z wyróż­nie­niem). W roku ukończenia studiów (1983) podjął pracę w AMiFC jako asystent i kontynuuje ją nieprzerwanie do dziś, przechodząc kolejne szczeble kariery naukowo-dydaktycznej aż do stanowiska profesora UMFC. Działalność koncertowa, obejmująca recitale solowe i występy z orkiestrami filharmonicznymi (m.in. I Koncert Liszta i V Koncert Prokofiewa) uległa stopniowemu ograniczeniu w miarę rosnącego zaangażowania w prace badawcze i edytorskie.

Od roku 1984 współpracował z prof. Janem Ekierem przy pracach badawczych i redakcyjnych nad Wydaniem Narodowym. Wydanie to, rozpoczęte jeszcze w 1959 r., w swej aktualnej szacie graficznej i unowocześnionym kształcie merytorycznym ukazuje się od 1995 r. Paweł Kamiński jest współre­dak­torem wszystkich 37 tomów tego Wydania, którego ostatni tom, Suplement, ukazał się w 2011 r.

Od 2012 r., we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina rozwija projekt mUltimate Chopin. Rozbudowywany dzięki grantom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, portal ten umożliwi docelowo wgląd we wszystkie istotne dla ustalenia tekstu dzieł Chopina zapisy jego muzyki, ich wszechstronną analizę i porównanie.

Specjalizujący się w pro­ble­ma­tyce reda­go­wa­nia kry­tycz­nych wydań źró­dło­wych („urtekstów”) i ich wyko­rzy­sta­nia w prak­tyce wyko­naw­czej, swoje bogate doświadczenie w zagadnieniach odczytywania i rozumienia tekstu nutowego wykorzystuje w bieżącej pracy pedagogicznej, a także przekazuje na licznych wykładach, seminariach i kursach mistrzowskich w uczel­niach i szko­łach Europy (Austria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Hisz­pa­nia, Niemcy, Pol­ska, Rosja, Ser­bia, Szwaj­ca­ria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy), Ame­ryki (USA, Kanada) i Azji (Japo­nia, Chiny).

W pracy ze studentami fortepianu zwraca uwagę na:

  1. naturalny sposób gry,
  2. opanowanie jak najbogatszego zasobu brzmień fortepianu,
  3. umiejętność odczytania intencji kompozytora z zapisu nutowego,
  4. rozwój wyobraźni muzycznej,
  5. wszechstronny rozwój twórczej osobowości,
  6. samodzielność w pracy,
  7. wyrobienie i utrwalenie poczucia własnej wartości.

W miarę potrzeby może prowadzić zajęcia po polsku, angielsku, francusku, rosyjsku.

Kilkakrotnie był jurorem międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. w San Sebastian.

Odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” i odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów UMFC oraz Kierownika Katedry Fortepianu tej uczelni.