Pracownicy

ad. dr hab.

Andrzej Morawiec

taniec

Absolwent Państwowej Szkoły Baletowej (1986) w Bytomiu oraz Leningradzkiego Instytutu Kultury na Wydziale Choreografii i Pedagogiki Baletu (1990). Tańczył w zespo­le bale­tu Państwowej Opery Śląskiej (1990–1991) i Śląskim Teatrze Tańca (1991–1994) w Bytomiu, gdzie jed­no­cze­śnie zaj­mo­wał się asy­sten­tu­rą i repe­ty­cją prac cho­re­ogra­fów zagra­nicz­nych.

Występował gościn­nie w gdań­skim Teatrze Tańca i Kieleckim Teatrze Tańca. Był instruk­to­rem i cho­re­ogra­fem Sekcji Akrobatyki Sportowej AZS AWF w Katowicach i wykła­dow­cą Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Pedagog tań­ca kla­sycz­ne­go i współ­cze­sne­go oraz twór­ca licz­nych prac cho­re­ogra­ficz­nych dla Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu, pre­zen­to­wa­nych w kra­ju i za gra­ni­cą. Tam też zało­żył Tom Bombadil Dance Company, a cho­re­ogra­fia „Loa” w wyko­na­niu tego zespo­łu zdo­by­ła wyróż­nie­nie II Gdańskich Debiutów Młodych Choreografów w 1997 roku.

Od wrze­śnia 2001 roku nauczy­ciel tań­ca współ­cze­sne­go w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Gdańsku. Od 2002 roku wykła­dow­ca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Współtworzył „Trójmiejską Korporację Tańca” zrze­sza­ją­cą naj­lep­szych tan­ce­rzy zwią­za­nych z Trójmiastem, w ramach, któ­rej reali­zo­wał się głów­nie jako tan­cerz solo­wy.

Osiągnięcia dydak­tycz­ne:

 • przy­go­to­wa­nie uczniów do kon­kur­sów, lau­re­aci:
  • Ogólnopolski Konkurs Tańca w Gdańsku im. Wojciecha Wiesiołłowskiego: Barbara Bartnik (I miej­sce – gru­pa młod­sza), Romina Kołodziej (I miej­sce – gru­pa młod­sza), Agnieszka Pietyra (III miej­sce – gru­pa star­sza), Joanna Rynkiewicz (fina­list­ka), Anna Rabsztyn (fina­list­ka), Hanna Woczka (wyróż­nie­nie dla naj­lep­sze­go part­ne­ra nie punk­to­wa­ne­go w ukła­dzie współ­cze­snym), Katarzyna Antosiak (I miej­sce w kate­go­rii taniec współ­cze­sny), Agata Kuczyńska (I miej­sce – gru­pa młod­sza), Marta Borczakowska (II miej­sce – gru­pa młod­sza), Paulina Borczakowska (fina­list­ka), Zuzanna Perszewska (III miej­sce w kate­go­rii taniec współ­cze­sny), Zuzanna Marszał (fina­list­ka), Zbigniew Kocięba (III miej­sce w kate­go­rii taniec współ­cze­sny), Justyna Wołoch (I miej­sce w kate­go­rii taniec współ­cze­sny), Arkadia Ślósarska (III miej­sce w kate­go­rii taniec współ­cze­sny)
  • Ogólnopolski Konkurs Baletu Najmłodszych Tancerzy: Agata Kuczyńska (I miejsce),Marta Borczakowska (II miej­sce), Paulina Borczakowska (III miej­sce), Anna Czeszejko (III miej­sce).

Dokonania arty­stycz­ne:

 • Loa, muz. R. Moran, A. Balanescu, J. Lurie, wyk. Tom Bombadil Dance Company, POSB w Bytomiu, II Debiuty Młodych Choreografów, Gdańsk;
 • Kartka z albu­mu, muz. Fryederyk Chopin, wyk. ucznio­wie POSB w Bytomiu, XVIII Poznańskie Warsztaty Operowe, Teatr Wielki, Poznań;
 • Ubidojne Wachełka, muz. J.S. Bach, K. Schulze, P. Namlook, R. Aubry, The Beatles, wyk. POSB, Bytomiu;
 • P®UDER- ja, muz. Aleksandra Bilińska, wyk. Polski Teatr Tańca, Poznań;
 • Cztery tań­ce, muz. Karol Szymanowski, wyk. Kielecki Teatr Tańca, Kielce;
 • Merlin-Szenen, muz. Juergen Schmitt, wyk. Teatr Muzyczny, Gliwice, Theater Bibrastrasse, Wűrzburg, Niemcy;
 • Sny o wol­no­ści, muz. Maciej Jeleniewski, Przemysław Popławski, spek­takl muzycz­no-tanecz­ny z oka­zji XXX lecia NSZZ „Solidarność”, Gdańsk;
 • Trzy utwo­ry w daw­nym sty­lu, muz. Henryk Mikołaj Górecki, wyk. stu­den­ci UMFC, Warszawa;
 • Puppet®-ja, muz. Aleksandra Bilińska, Warszawska Platforma Tańca, Warszawa;
 • Być jak Krzysztof Krawczyk, reż. Andrzej Mańkowski, Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza, Gdynia.

Nagrody i wyróż­nie­nia: I miej­sce w I Krajowym Konkursie Promocji Artystycznych w kate­go­rii Taniec – Łódź 2000 (Nagroda Pegaza); II nagro­da na II Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Estradowej w kate­go­rii Ruch sce­nicz­ny za cho­re­ogra­fię Co mi w duszy gra, Warszawa 2001; Nagroda Indywidualna II stop­nia, za szcze­gól­ny wkład w roz­wój edu­ka­cji arty­stycz­nej w Polsce – 2005 (Dyrektor CEA); Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony dla Kultury Polskiej, Warszawa 2014.