Pracownicy

prof. dr hab.

Witold Osiński

reżyseria muzyczna

Witold Osiński, reży­ser dźwię­ku oraz mate­ma­tyk, jest absol­wen­tem Wydziału Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1982) oraz war­szaw­skiej Akademii Muzycznej w kla­sie prof. Krystyny Diakon (1988), kon­ty­nu­ator­ki myśli este­tycz­nej i kla­sy fono­gra­ficz­nej jed­ne­go z zało­ży­cie­li Wydziału Reżyserii Dźwięku prof. Antoniego Karużasa.

W uczel­ni Witold Osiński pra­cu­je od 1989 r. W roku 2015 otrzy­mał tytuł pro­fe­so­ra sztuk muzycz­nych. W latach 2000–2004 był pro­dzie­ka­nem, a w kaden­cjach 2005–2008 i 2008–2012 peł­nił funk­cję dzie­ka­na Wydziału Reżyserii Dźwięku.

Od 1988 reali­zo­wał nagra­nia, głów­nie w zakre­sie muzy­ki jaz­zo­wej i ambit­nej muzy­ki roz­ryw­ko­wej.

Zajmował się nagło­śnie­niem kon­cer­tów i litur­gii w kościo­łach, reci­ta­li i kon­cer­tów soli­stów i zespo­łów w salach kon­cer­to­wych i klu­bach jaz­zo­wych.

Współpracował tak­że przy opra­co­wy­wa­niu i reali­za­cji dźwię­ku do przed­sta­wień z kil­ku­na­sto­ma teatra­mi w Warszawie, m.in.: Dramatycznym, Współczesnym, Żydowskim. Od 2000 roku sta­le współ­pra­cu­je z Teatrem Muzycznym Roma, gdzie opra­co­wu­je kon­cep­cję dźwię­ko­wą i reali­zu­je na żywo dźwięk w spek­ta­klach musi­ca­lo­wych.

Wygłosił kil­ka refe­ra­tów na sym­po­zjach reży­se­rii i inży­nie­rii dźwię­ku, dwa wykła­dy na Uniwersytecie Muzycznym w Iasi (Rumunia) w ramach pro­gra­mu Erasmus, pro­wa­dził też warsz­ta­ty reali­za­tor­skie na IV Warszawskim Festiwalu Nauki.

W roku aka­de­mic­kim 2006/2007 pro­wa­dził zaję­cia w Akademii Muzycznej w Katowicach. Od paź­dzier­ni­ka 2006 r. jest rów­nież zatrud­nio­ny na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Za naj­istot­niej­sze w dzia­łal­no­ści reży­se­ra dźwię­ku uwa­ża twór­czą kre­ację walo­rów brzmie­nio­wych oraz prze­strzen­nych obra­zu dźwię­ko­we­go.

W wol­nym cza­sie pasjo­nu­je się tury­sty­ką gór­ską, grą w sza­chy oraz odda­je się lek­tu­rze ojców kościo­ła, filo­zo­fów kla­sycz­nych oraz współ­cze­snych. Ulubieni auto­rzy to T. Merton i C. S. Lewis.