Pracownicy

st. wykł. dr

Ewa Stachurska

teoria muzyki

Ukończyła AMFC w specjalności teoria muzyki na wydziale Kompozycja, Dyrygentura i Teoria Muzyki (1987, dyplom z wyróżnieniem). W 2001 uzyskała na wydziale Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach stopień doktora w dyscyplinie artystycznej Kompozycja i Teoria muzyki – specjalność Teoria muzyki.

Pracę zawodową w UMFC rozpoczęła w 1987 prowadząc wykłady i ćwiczenia związane z kształceniem słuchu muzycznego. Prowadzone przedmioty: Kształcenie słuchu – wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, wydział Fortepianu i Klawesynu, wydział Instrumentalny, wydział Wokalny, Solfeż rytmiczny – Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej i Rytmiki i Tańca, Metodyka nauczania kształcenia słuchu w szkole muzycznej II stopnia i Metodyka Kształcenia słuchu rytmicznego – Podyplomowe Studia Pedagogiki Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych. W l. 2004-2016 pełniła funkcję sekretarza tych studiów.

Równocześnie pracuje w ZPSM im. F. Chopina w Warszawie (od 1985), gdzie wykłada przedmioty ogólnomuzyczne. W 2004 uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego. Od 2007 pełni funkcję vice dyrektora ds. dydaktycznych, wychowawczych i programów nauczania.

Współpracuje z CEA: 1992-1995 – II wizytator Regionu Mazowieckiego, nauczyciel-metodyk, od 1995 - konsultant i ekspert dla szkół muzycznych I i II st. W 2013 wpisana na listę ekspertów MEN wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.

Prowadzi działalność naukową i naukowo-dydaktyczną. Jako członek Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu UMFC 1995-2015) współorganizowała i brała czynny udział w ogólnopolskich konferencjach i seminariach organizowanych przez tę jednostkę naukową. Udziela się również jako wykładowca na konferencjach organizowanych przez inne uczelnie muzyczne (Gdańsk, Katowice, Łódź, Poznań, Wrocław). Stale współpracuje ze szkołami muzycznymi I i II stopnia prowadząc wykłady, warsztaty i lekcje otwarte z przedmiotów ogólnomuzycznych Prowadzi również szkolenia organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych.

Wielokrotnie zapraszana do jury konkursów kształcenia słuchu: Ecole Nationale de Musique w Nevers (Francja), Żyrardów, Warszawa, Suwałki.

Szczególne miejsce w badaniach nad kształceniem słuchu zajmują zagadnienia percepcji, tworzenia i odtwarzania rytmu muzycznego. Jest autorką podręcznika do kształcenia słuchu Ćwiczenia do realizacji przebiegów rytmicznych oraz opracowania teoretycznego Zagadnienia rytmu muzycznego w kształceniu słuchu. Publikuje artykuły naukowe, popularno-naukowe oraz recenzje w wydawnictwach uczelni muzycznych, oraz innych: Kwartalniku ISME, Twoja Muza, Ruch Muzyczny, Wychowanie Muzyczne, Triangiel.

Jest laureatką wielu nagród: Nagroda I i II st. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009, 2018), Nagrody indywidualne I i II st. Dyrektora CEA (2002, 2007, 2015), Nagroda Rektora UMFC II stopnia (2012), Nagrody I i II st. Dyrektora ZPSM im. Fryderyka Chopina (2000, 2006, 2007, 2011, 2014, 2017).

Ważniejsze publikacje: Zagadnienia rytmu muzycznego w kształceniu słuchu. AMFC 2003, Ćwiczenia do realizacji przebiegów rytmicznych (podręcznik z płytą CD), AMFC 2003, 2005, 2006, 2008, Zagadnienia rytmu w wybranych podręcznikach do kształcenia słuchu. /w/: Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME, 2002 nr 1, Rytm muzyczny w badaniach psychologii muzyki. /w/: Narząd słuchu, jego funkcjonowanie i możliwości percepcji elementów muzycznych, AM Łódź 2001, Percepcja rytmu muzycznego a jego odwzorowanie w zapisie nutowym. /w/: Dyktando muzyczne w badaniach i metodyce, AM Łódź 2004, Sztuka wyboru. /w/: Artystyczne aspekty kształcenia słuchu, AM Poznań 2011, Realizacja przebiegów rytmicznych jako wstęp do pracy nad utworem muzycznym. /w/: Rytm muzyczny w procesie kształcenia słuchu. AM Poznań, 2012, Kształcenie ogólnomuzyczne: nauczyciele i nauczanie. /w/ Raport o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia. Diagnozy–Problemy–Wnioski modelowe. IMiT, Warszawa, 2012, Profesjonalne kształcenie muzyczne w Polsce do roku 1945. Rys historyczny. /w/: Tradycje myśli pedagogicznej w nauczaniu muzyki, z serii: Pedagogika muzyki. Cechy – aksjologia – systematyka. Athenae Gedanenses AM Gdańsk 2013, Czas i rytm w muzyce – percepcja, tworzenie i odtwarzanie. /w/: De Musica Verba Collectanea. Ksiega jubileuszowa z okazji czterdziestolecia działalności PSM I i II st. i, I. J. Paderewskiego w Koninie. RHYTMOS, Konin 2014, Elementy metrorytmiczne muzyki współczesnej w „Solfeżu elementarnym i Dyktandach elementarnych. /w/: Kształcenie słuchu na materiale muzyki współczesnej w szkole muzycznej I stopnia. Triangiel, 2014, Kształcenie słuchu. Historia – Teoria – Praktyka. Działalność Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu w latach 1995 – 2012; współaut., red. D. Dobrowolska-Marucha. UMFC 2015.