Pracownicy

prof. dr hab.

Zbigniew Płużek

fagot

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (obec­nie: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego) we Wrocławiu. Dyplom z wyróż­nie­niem uzy­skał w kla­sie fago­tu prof. Stanisława Lecha w 1974 roku. Członek Wielkiej Orkiestry Symfonicznej PRiTV w Katowicach w latach 1973–76, pierw­szy fago­ci­sta Filharmonii Narodowej w Warszawie w latach 1976–87. Od 1989 roku do chwi­li obec­nej jest soli­stą orkie­stry Sinfonia Varsovia.

Brał udział w wie­lu kon­kur­sach muzycz­nych, zdo­by­wa­jąc sze­reg nagród m.in. I nagro­dę na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Fagocistów w 1973 roku, II nagro­dę na Międzynarodowym Konkursie w Anconie w 1979 roku (pierw­szej nagro­dy nie przy­zna­no).

Członek Warszawskiego Kwintetu Dętego „Da Camera”, z któ­rym kon­cer­to­wał w wie­lu kra­jach Europy i w USA oraz doko­nał sze­re­gu nagrań pły­to­wych i radio­wych. Od 1980 roku pro­wa­dzi kla­sę fago­tu w Uniwersytet Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jego absol­wen­ta­mi są m.in.: G. Gołąb, A. Budejko, M. Oczachowski, L. Wachnik, K. Piotrowska, R. Zason, K. Zdybel, P. Kamiński — soli­ści i człon­ko­wie czo­ło­wych pol­skich orkiestr oraz lau­re­aci wie­lu kon­kur­sów zarów­no kra­jo­wych jak i mię­dzy­na­ro­do­wych.

W kaden­cji 2012–2016 peł­nił funk­cję kie­row­ni­ka Katedry Instrumentów Dętych UMFC w Warszawie.

kontakt: zbigniew.pluzek@chopin.edu.pl