Pracownicy

wykł. dr

Karina Komendera

kameralistyka

Urodziła się w 1987 r. w Bielsku-Białej. Edukację muzycz­ną roz­po­czę­ła w wie­ku 5 lat. W 2006 r. ukoń­czy­ła z wyróż­nie­niem Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. w Bielsku-Białej w kla­sie for­te­pia­nu prof. Adama Podreza i kla­sie sak­so­fo­nu prof. Tomasza Gmyrka. W 2011 r. ukoń­czy­ła z wyróż­nie­niem Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku w kla­sie for­te­pia­nu prof. Pawła Skrzypka, a w 2012 Podyplomowe Studia Managerskie dla Artystów i Twórców Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest lau­re­at­ką nagród spe­cjal­nych i wyróż­nień m.in. na VII Ogólnopolskim Turnieju Pianistycznym w Żaganiu, IV Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Haliny Czerny-Stefańskiej w Płocku, VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Ludwika Stefańskiego w Płocku, nagród głów­nych IV Beskidzkich Warsztatów Pianistycznych oraz IX Międzynarodowych Warsztatów Pianistycznych w Warszawie. Dwukrotnie nagra­dza­na sty­pen­dium Prezesa Rady Ministrów, a tak­że Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wydziału Kultury i Sztuki mia­sta Bielska-Białej. W latach 2007–2009 zosta­ła lau­re­at­ką 3 sty­pen­diów ame­ry­kań­skie­go insty­tu­tu pia­ni­stycz­ne­go w Kalifornii „Gold Country Piano Institute”, pozwa­la­ją­ce­go na udział w Kursach Mistrzowskich w Nevada City oraz kon­cer­ty solo­we w USA.

Od 2010 r. zaan­ga­żo­wa­na w pro­jekt Białostockiego Teatru Lalek, spek­takl-reci­tal „Chopin-Impresja”, w któ­rym zade­biu­to­wa­ła jako solist­ka na sce­nie Broadway LaMama Theatre (Nowy Jork, USA), kon­cer­tu­jąc póź­niej w Tokio Puk Theatre, Hamamatsu Concert Hall, Yaita Kodomonomori (Japonia), Filharmonii Narodowej w Kurganie (Rosja), Teatrze Wielkim w Poznaniu, Vienna Brut Theatre (Austria), Jassi Theatre (Rumunia). Występowała tak­że pod­czas Festiwalu Mozartowskiego na Zamku Królewskim w Warszawie, Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, rów­nież jako solist­ka z Bielską Orkiestrą Festiwalową.

Koncertuje tak­że jako kame­ra­list­ka w kra­ju i za gra­ni­cą m.in. na sce­nach w St. Gallen (Szwajcaria), „Gaetano Zinetti Chamber Music Competition” w Weronie (Włochy), Polish-Norwegian Piano Duo Cultural Bridge w Trondheim  (Norwegia), Międzynarodowych Kursach Interpretacji w Nowym Sączu. Trzykrotnie bra­ła udział w tra­sach kon­cer­to­wych Bielsko-Biała Gospel Choir (m.in. Wenecja, Rzym, Como, Latina, Neapol). Od 2007 r. współ­pra­cu­je z orkie­strą sym­fo­nicz­ną Opery i Filharmonii Podlaskiej, reali­zu­jąc par­tie instru­men­tów kla­wi­szo­wych. Warsztat pia­ni­stycz­ny dosko­na­li­ła m.in. u: Grahama Scotta, Thomasa Hechta, Johna Perry’ego, Jorgena Larsena, Kevina Kennera, Anny Maklakiewicz, Andrzeja Artykiewicza, Czesława Stańczyka, Andrzeja Jasińskiego, Stefana Wojtasa, Jerzego Marchwińskiego.

Obecnie jest pia­nist­ką Opery i Filharmonii Podlaskiej-Europejskiego Centrum Sztuki i sak­so­fo­nist­ką Big-Bandu OIFP-ECS.

Pracuje na sta­no­wi­sku asy­sten­ta w Zakładzie Fortepianu, Klawesynu i Organów Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego UMFC w Białystoku oraz jako nauczy­ciel for­te­pia­nu i kame­ra­li­sty­ki w Zespole Szkół Muzycznych Fryderyka Chopina w Warszawie.