Pracownicy

prof. dr hab.

Mirosław Pokrzywiński

klarnet

ukoń­czył stu­dia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w kla­sie klar­ne­tu prof. R. Sztajerwalda. Dość wcze­śnie roz­po­czął dzia­łal­ność kon­cer­to­wą jako soli­sta i kame­ra­li­sta.

Brał udział w wie­lu kon­kur­sach, zdo­by­wa­jąc m.in.:

  • I Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Klarnetowym we Włoszakowicach (1975),
  • II Nagrodę w Markneukirchen (1976),
  • I Nagrodę w Anconie (1979).

Znalazł się tak­że w fina­ło­wej ósem­ce na Międzynarodowym Konkursie Klarnetowym w Monachium (1977).

Wraz z kwin­te­tem instru­men­tów dętych „Da Camera”, któ­re­go jest zało­ży­cie­lem, został tak­że lau­re­atem kil­ku kon­kur­sów kame­ral­nych (Ancona, Colmar, Monachium). Z zespo­łem tym pro­wa­dzi boga­tą dzia­łal­ność kon­cer­to­wą (ponad dwie­ście kon­cer­tów w USA i w kra­jach euro­pej­skich). Ma tak­że w swo­im dorob­ku nagra­nia pły­to­we dla wytwór­ni, takich jak m.in.: Aulos, Sonoton, Olympia, Dux. Ostatnia pły­ta — nagra­na przez fir­mę Dux — otrzy­ma­ła tytuł Płyty Roku 1996 Magazynu Studio w kate­go­rii muzy­ki kame­ral­nej.

Wspólnie z pia­nist­ką Mają Nosowską doko­nał wie­lu nagrań archi­wal­nych z reper­tu­arem klar­ne­to­wym dla Polskiego Radia.

Zajmuje się tak­że wyko­naw­stwem muzy­ki współ­cze­snej, wystę­pu­jąc na wie­lu festi­wa­lach w kra­ju i za gra­ni­cą. Specjalizuje się rów­nież w grze na klar­ne­cie baso­wym — kil­ku kom­po­zy­to­rów dedy­ko­wa­ło mu swo­je utwo­ry.

Od 1975 r. jest człon­kiem orkie­stry Filharmonii Narodowej.

Zajmuje się tak­że pra­cą peda­go­gicz­ną pro­wa­dząc kla­sę klar­ne­tu w UMFC w Warszawie.