Pracownicy

prof. dr hab.

Stanisław Skoczyński

perkusja

jako ostat­ni wycho­wa­nek Profesora Mikołaja Stasiniewicza
stu­dio­wał następ­nie w war­szaw­skiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Umiejętności w zakre­sie inter­pre­ta­cji muzy­ki współ­cze­snej dosko­na­lił w Paryżu, pra­cu­jąc z prof. Silvio Gualda i prof. Gastonem Silvestre. Uczestniczył aktyw­nie w kur­sach inter­pre­ta­cji nowej muzy­ki pro­wa­dzo­nych przez takich kom­po­zy­to­rów, jak: Iannis Xenakis, Mauricio Kagel, Luciano Berio, Luigi Nono, Olivier Messiaen, Pierre Boulez, Georg Aperghis, Toru Takemitsu i Elliot Carter…

Solista Polskiej Orkiestry Radiowej w Warszawie, współ­za­ło­ży­ciel, czło­nek i dyry­gent Warszawskiej Grupy Perkusyjnej. Współpracował i współ­pra­cu­je z wie­lo­ma wybit­ny­mi soli­sta­mi, zespo­ła­mi kame­ral­ny­mi i orkie­stro­wy­mi w Polsce i za gra­ni­cą.

Specjalizując się w inter­pre­ta­cji dzieł z zakre­su tzw. Multipercussion Teatru Instrumentalnego kon­cer­tu­je w kra­ju i za gra­ni­cą. Ma w swo­im dorob­ku licz­ne pra­wy­ko­na­nia utwo­rów na per­ku­sję, wie­le nagrań dla pol­skich i zagra­nicz­nych roz­gło­śni radio­wych i firm fono­gra­ficz­nych. W jego reper­tu­arze znaj­du­ją się nie­mal wszyst­kie dzie­ła napi­sa­ne na per­ku­sję solo. Wiele współ­cze­snych dzieł per­ku­syj­nych jest dedy­ko­wa­nych temu wła­śnie arty­ście — w tym tak­że CARMINA CRUCIS Stanisława Moryto. Komponuje muzy­kę per­ku­syj­ną.

Stanisław Skoczyński pro­wa­dzi aktyw­ną dzia­łal­ność dydak­tycz­ną i pro­mo­cyj­ną; jest wykła­dow­cą na licz­nych kur­sach, semi­na­riach i kon­gre­sach per­ku­syj­nych w kra­ju i za gra­ni­cą; a tak­że w wie­lu uczel­niach muzycz­nych i uni­wer­sy­te­tach. Będąc uzna­nym w świe­cie auto­ry­te­tem w swej dzie­dzi­nie jest juro­rem licz­nych kon­kur­sów mię­dzy­na­ro­do­wych; publi­ku­je arty­ku­ły w pre­sti­żo­wych pismach muzycz­nych, zarów­no pol­skich, jak i zagra­nicz­nych. Jest pro­fe­so­rem kla­sy per­ku­sji w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jego absol­wen­ci zdo­by­wa­ją lau­ry na mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach per­ku­syj­nych, odno­szą zna­czą­ce suk­ce­sy w dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej i dydak­tycz­nej, będąc pro­fe­so­ra­mi uzna­nych uczel­ni w Europie i USA.

Stanisław Skoczyński to tak­że twór­ca, inspi­ra­tor i dyrek­tor arty­stycz­ny Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Perkusyjnej CROSSDRUMMING, Światowych Kongresów Sztuki Perkusyjnej, Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich oraz Międzynarodowego Konkursu Perkusyjnego im. Mikołaja Stasiniewicza — jego Mistrza i Mentora.