Pracownicy

prof. dr hab.

Leszek Sokołowski

kontrabas

Naukę gry na kon­tra­ba­sie roz­po­czął w Państwowej Szkole Muzycznej II stop­nia w Białymstoku, pod kie­run­kiem Ryszarda Kukiełki. Studia muzycz­ne kon­ty­nu­ował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie — Filia w Białymstoku (obec­nie Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku), począt­ko­wo u Michała Stadnickiego. Dyplom pod kie­run­kiem prof. Andrzeja Mysińskiego uzy­skał w 1985 r. Następnie swo­je umie­jęt­no­ści dosko­na­lił w „Mozarteum” w Salzburgu, w kla­sie prof. Klausa Stolla — pierw­sze­go kon­tra­ba­si­sty Filharmonii Berlińskiej. Obecnie jest pro­fe­so­rem kla­sy kon­tra­ba­su na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie; kon­tra­ba­si­stą (I głos) Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz nauczy­cie­lem w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku. W latach 2008–2012 peł­nił funk­cję pro­dzie­ka­na Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku UMFC.

Działalność kon­cer­to­wą pro­wa­dzi jako soli­sta, kame­ra­li­sta, gra w orkie­strach sym­fo­nicz­nych, współ­pra­cu­je z kwar­te­tem CAMERATA, Polską Filharmonią Kameralną w Sopocie, Polską Orkiestrą Radiową w Warszawie. Jest też kie­row­ni­kiem i zało­ży­cie­lem orkie­stry kame­ral­nej „Sinfonia Academica”.

Odnosi licz­ne suk­ce­sy jako peda­gog. Jego ucznio­wie i stu­den­ci są lau­re­ata­mi kon­kur­sów kon­tra­ba­so­wych:

  • Robert Zadykowicz otrzy­mał III nagro­dę na Ogólnopolskich Przesłuchaniach w Elblągu;
  • Kamil Łomasko zdo­był wyróż­nie­nie na VII Konkursie Kontrabasowym im. Adama Bronisława Ciechańskiego w Poznaniu (2002 r.) i I Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym w Łodzi (2006 r.), a tak­że II nagro­dę na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Wiolonczeli i Kontrabasu w Elblągu;
  • Krzysztof Sokołowski dwu­krot­nie zdo­był II nagro­dę na kon­kur­sie w Elblągu (2002 r.) i Łodzi (2004 r. — I nagro­dy nie przy­zna­no);
  • Franciszek Słomka zdo­był II naro­dę (I nie przy­zna­no) na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Wiolonczeli i Kontrabasu w Łodzi (2004 r.).

Jeden z jego absol­wen­tów — Bartosz Sikorski, jest obec­nie człon­kiem orkie­stry Wiener Philharmoniker. Kilkoro jest stu­den­ta­mi, bądź absol­wen­ta­mi Hochschule für Musik oraz UdK w Berlinie. Wielu spo­śród jego uczniów i stu­den­tów to byli lub obec­ni człon­ko­wie Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej oraz Orkiestry im. G. Mahlera.

Prof. Leszek Sokołowski pro­wa­dzi warsz­ta­ty, semi­na­ria i kur­sy mistrzow­skie w Wilnie, Łańcucie, Olsztynie i Janowcu.