Pracownicy

ad. dr hab.

Anna Ignatowicz-Glińska

edukacja muzyczna

Kompozytorka, urodzona w 1968 r. w Warszawie. Ukończyła studia kompozytorskie w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), w klasie prof. Włodzimierza Kotońskiego (dyplom 1996). Jest adiunktem w macierzystej uczelni, prowadzi zajęcia propedeutyki kompozycji i aranżacji, instrumentacji, czytania partytur i harmonii na Wydziale Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, oraz zajęcia kompozycji i instrumentacji na Podyplomowych Studiach Kompozycji. Jest członkiem Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej UMFC, współpracownikiem Katedry Edukacji Muzycznej. W latach 2012-2016 była wybranym przez Studentów Opiekunem Koła Naukowo-Artystycznego Studentów Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. W 2016 r. Społeczność Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca powierzyła jej funkcję Prodziekana Wydziału na kadencję 2016-2020 (od 2019 – Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki). Na kadencję 2020-2024 została wybrana Senatorem UMFC.

Jest absolwentką Wydziału Rytmiki w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie Zespół Państwowych Szkół Muzycznych), w klasie Rytmiki Barbary Turskiej i Katarzyny Tomaszkiewicz oraz w klasie Improwizacji fortepianowej prof. d.h.c. Sabolcsa Esztényiego. Prowadziła zajęcia improwizacji fortepianowej i instrumentalnej w AMFC, w szkołach muzycznych (m. in. w latach 1995-2009 w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie), oraz na warsztatach dla uczniów i nauczycieli; posiada tytuł nauczyciela mianowanego.

Stypendystka ZAiKS (1999, 2001, 2012, 2015), MKiDN (2008, 2010) i IMiT (2012-13, 2014, 2015). Jej utwory wykonywane były na koncertach i festiwalach w Polsce i za granicą – w większości krajów Europy, oraz m. in. w USA, Ameryce Łacińskiej, na Tajwanie i w Chinach), nagrywane na płyty (Audite, DUX, Acte Préalable, Mons, Polonia Records, SARTON, SWR2 Deutschlandfunk, Chopin University Press) i wydawane drukiem (Norsk Musikforlag/Oslo, PWM). Laureatka nagród i wyróżnień na konkursach kompozytorskich – m. in. Nagrody Publiczności i Wyróżnienia na VI Międzynarodowym Konkursie im. A. Pietrowa (Sankt Petersburg, 2012) i II Nagrody na Konkursie „Mikołowskich Dni Muzyki” (Mikołów, 2013). W roku 2018 była kompozytorem-rezydentem na Międzynarodowym Konkursie Perkusyjnym DRUMTIME w Sankt Petersburgu, a w roku 2019 – na Międzynarodowej Akademii Marimby Katarzyny Myćki (IKMMA) w Gdańsku. W roku 2020 została zaproszona do udziału w projekcie Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej „Muzyka współczesna nie gryzie” (w ramach projektu MKiDN „Kultura w sieci”). Kilkukrotnie pełniła funkcję jurora konkursów kompozytorskich, organizowanych m. in. przez Koło Młodych ZKP, Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC oraz Uczniowskie Forum Muzyczne. Była też (z ramienia ZAiKS) jurorem Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych „Kropka” (2018).

W dorobku posiada również współautorstwo kilku projektów multimedialnych, wpisujących się w ideę syntezy sztuk i powstałych we współpracy z artystami innych dziedzin. Uczestniczyła (w latach 2010-2013) w szkoleniu kadry dydaktycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, w ramach Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej (projekt unijny, zakończony w czerwcu 2013).

Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich (od 2009 Sekretarz, a od 2019 Wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału Warszawskiego, od 2017 Członek Zarządu Głównego), członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektronicznej (PSEME) i Członkiem-założycielem Zarządu Fundacji „Spotkania Muzyczne”.

Interesuje się także literaturą i piśmiennictwem muzycznym – ma w dorobku publikacje w literaturze fachowej i na łamach prasy muzycznej.