Pracownicy

prof. dr hab.

Magdalena Szczepanowska

Wydział: Wydział Instrumentalny

Katedra: Katedra Instrumentów Smyczkowych

Specjalność: skrzypce

Skrzypaczka, kameralistka, profesor UMFC i Akademii Muzycznej w Krakowie, a także w OSM II st. Opiekun artystyczny laureatów konkursów krajowych i międzynarodowych. Juror międzynarodowych konkursów, autorka opracowań edytorskich i projektów koncertowych łączących młodzież dwu Uczelni.

prof. dr hab.

Magdalena Szczepanowska

skrzypce

Absolwentka PPSM, PSM II stopnia im. J. Elsnera i Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (dyplomy z wyróżnieniem) w klasach skrzypiec prof. Tadeusza Wrońskiego i jego uczniów: prof. prof. Stanisława Kawalli i Magdaleny Rezler. Pra­co­wała rów­nież pod kie­run­kiem Oleha Krysy i André Ger­tlera pod­czas mistrzow­skich kur­sów inter­pre­ta­cji w Weima­rzei Szombathely. Laureatka kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów skrzyp­co­wych i kame­ral­nych, m. in. w Lubli­nie (Kon­kurs Mło­dych Skrzyp­ków), Kra­ko­wie (Kon­kurs Muzyki Współ­cze­snej), Gori­zii (Kon­kurs im. Lipi­zera) i Bre­scii (Città di Brescia). 

Koncertuje  jako  kameralistka różnych formacji w kraju i zagranicą (m.in. Francja, Anglia, Włochy, Słowacja, Serbia).  Współzałożycielka  kwartetu  smyczkowego towarzyszącego przez wiele lat wybitnej sopranistce Stefanii  Woytowicz. Członek Zespołu Kameralistów  Filharmonii  Narodowej  pod  dyr. Karola  Teutscha; z zespołem tym – występując także jako solistka – odbyła wielkie tournée po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Od 1997 r. współpracuje z wiolonczelistą Piotrem Hausenplasem w duecie smyczkowym OTTOCORDE, zapraszając do wspólnych wykonań pianistów Lecha Napierałę i Grzegorza Gorczycę oraz altowiolistów Natalię Reichert i Damiana Kułakowskiego. Wraz z klawesynistką Bogumiłą Gizbert-Studnicką i altowiolistką Natalią Reichert od 2009 roku koncertuje w Ensemble St. Stanislas. 

Od 1983 roku jest zwią­zana z zało­żoną przez Tade­usza Kaczyń­skiego Fil­har­mo­nią im. Romu­alda Trau­gutta - grupą arty­stów przed­sta­wia­jącą zaka­zane wów­czas pro­gramy o tre­ści patrio­tycz­nej. W 1993 roku za szcze­gólne zasługi wyróż­niona została Złotą Odznaką FIT.
Pracę ze studentami rozpoczęła jako asystentka już na roku dyplomowym; tytuł profesora sztuk muzycznych uzyskała w 2001 roku. Z macierzystą Uczelnią jest związana nieprzerwanie do chwili obecnej. Od 2012 roku działalność rozszerzyła o dydaktykę w Akademii Muzycznej w Krakowie, co owocuje licznymi wspólnymi tematycznymi projektami koncertowymi, integrującymi młodzież obu miast.

Jej absolwenci reprezentują klasę jako muzycy-soliści, kameraliści (m.in. francuski kwartet smyczkowy Prima Vista) i członkowie renomowanych orkiestr (Wiener Symphoniker, Tonkünstler Orchestra, Filharmonia Narodowa, Gran Teatre del Liceu).

Jest wykładowcą let­nich i zimo­wych kur­sów mistrzow­skich: w Łańcucie, Nowym Sączu, Bało­szy­cach, Kołobrzegu, Przemyślu, Podkowie Leśnej, a także Scholi Arvenzis na Słowacji. Prowadzi wykłady, warsztaty i kon­sul­ta­cje dla nauczy­cieli szkół muzycz­nych róż­nych miast Polski.

Członek jury wielu krajowych i międzynarodowych konkursów, m.in. Międzynarodowych Konkursów na Skrzypce solo im. Tadeusza Wrońskiego, Concorso Lipizer w Gorizii, International Jeunesses Musicales Competition w Belgradzie, Talents for Europe w Dolnym Kubinie. Zapraszana jest również jako juror w konkursie lutniczym Violino Arvenzis(Słowacja).

Prowadzi działalność edytorską, jest autorką opracowania Fantazji na skrzypce solo Georga Philippa Telemanna i wydawnictwa „Gamy pasaże dwudźwięki na skrzypce”, a także trzyczęściowego zbioru utworów na skrzypce i fortepian Emila Młynarskiego (pierwsza polska edycja całego zbioru).
Promotorka i recenzentka doktoratów i habilitacji.
 

Za swoją dzia­łal­ność dydak­tyczną otrzy­mała m. in. nagrody:

  • Odznakę „Zasłużony działacz kultury” (2003)
  • Medal Glo­ria Artis (2009)
  • trzykrotnie Nagrody Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego (2007, 2010, 2012)
  • Dyplom Mini­stra Kul­tury (2004)
  • Medal Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej(2007)
  • trzykrotnie Nagrody Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej (1993, 2001, 2004)
  • Nagrodę Rek­tora Aka­de­mii Muzycz­nej im. F. Cho­pina w War­sza­wie (2002)
  • Nagrodę I stopnia Rek­tora Aka­de­mii Muzycz­nej w Krakowie (2017)

Po suk­ce­sie uczniów na XII Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie TALENTS FOR EUROPE 2008 w Dol­nym Kubi­nie na Sło­wa­cji (cztery pierw­sze miej­sca w czte­rech kate­go­riach, dwie nagrody Grand Prix) została uhonorowana tytułem Nauczyciela Roku.