Pracownicy

prof. dr hab.

Sławomir Tomasik

skrzypce

Wychowanek Jana Tawroszewicza, Krzysztofa Jakowicza, Tadeusza Wrońskiego i André Gertlera. Studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (dyplom z wyróż­nie­niem 1983), a tak­że w Musikhochschule  w Kőln (Kwartet „Amadeus”). Laureat kon­kur­sów w Lublinie, Katowicach,  Hanowerze. Koncertował w Polsce, Anglii, Austrii, Finlandii, Francji, Japonii, Korei Płd., Norwegii, Szwajcarii, Rosji, Ukrainie.

Występował z wie­lo­ma orkie­stra­mi sym­fo­nicz­ny­mi m.in. Filharmonią Śląską, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, Filharmonią Wrocławską,  Cameratą Amadeus, Taegu Symphony Orchestra, Ulsan Symphony Orchestra, z taki­mi dyry­gen­ta­mi jak:  Massimiliano Caldi, Chikara Imamura, Stanislaw Macura, Song Wan Park, Agnieszka Duczmal, Bogusław Madey, Wojciech Michniewski  i inni. Współpracował z wybit­ny­mi pia­ni­sta­mi taki­mi jak: Eugene de Canck, Hans Peter Kämerling, Francine Key (USA), Kyung Hee Lee, Krystyna Borucińska, Joanna Domańska, Barbara Halska, Waldemar Malicki, Robert Morawski, Andrzej Tatarski, Izabela Tomasik, Edward Wolanin. Płyty dla Leastrem /Londyn, Tonstar, Polskie Radio, DUX, Japoland, Polskie Nagrania – Muza, Sarton, FFV Records (Fryderyk 2011 za album Karol Szymanowski – Complete Violin & Piano Works z Robertem Morawskim). Do tej nagro­dy otrzy­mał nomi­na­cje w dwóch kate­go­riach (2014) za dwu­pły­to­wy album The Power of Polish Violin  z dzie­ła­mi  K. Lipińskiego, Z. Turskiego, I. J. Paderewskiego i B. Kowalskiego. W wyko­na­niu Sławomira Tomasika i R. Morawskiego uka­zał się na ryn­ku w 2017 r. album wyda­ny przez Sarton z pię­cio­ma Sonatami skrzyp­co­wy­mi J.Brahmsa op.78, 100,108,120. Jest to jak do tej pory jedy­ne nagra­nie dzieł w dys­ko­gra­fii świa­to­wej. Nagrania archi­wal­ne dla Polskiego Radia i TV oraz fran­cu­skiej, połu­dnio­wo­ko­re­ań­skiej i nie­miec­kiej TV. W latach 1992–94 był pierw­szym kon­cert­mi­strzem Taegu Symphony Orchestra w Korei Płd..

Sławomir Tomasik jest auto­rem meto­dycz­nych ksią­żek takich jak: Kompas skrzyp­ka cz. I oraz cz. II, Gam  i Pasaży na skrzyp­ce oraz opra­co­wań edy­tor­skich: I. J. Paderewski – Wszystkie dzie­ła skrzypcowe,12 Fantazji  G. Ph. Telemanna, Korekta apa­ra­tu gry skrzyp­ka —  lek­cja po lek­cji (2017) Jego Kompas skrzyp­ka oraz  System Gam i pasa­ży był wyda­ny na połu­dnio­wo­ko­re­ań­skim ryn­ku muzycz­nym. Skrzypek jest auto­rem dwóch tomi­ków wier­szy: Leśny Koncert (2003)oraz Sto pytań do ogro­du.(2009). Skomponował kil­ka utwo­rów skrzyp­co­wych wśród nich 44 duetów, któ­re wydał dru­kiem PWN (2014). Dokonał pra­wy­ko­nań utwo­rów I.J. Paderewskiego, M. Davidovsky’ego, B. Kowalskiego, K. Baculewskiego, T. Wieleckiego, P. Zycha i innych. Był juro­rem mię­dzy­na­ro­do­wych oraz kra­jo­wych kon­kur­sów skrzyp­co­wych (Polska, Korea Płd., Włochy, Rosja, Węgry).

Prowadził mistrzow­skie kur­sy skrzyp­co­we w Japonii, Korei Płd., Rosji i w Polsce. Sławomir Tomasik jest pro­fe­so­rem zwy­czaj­nym, pro­wa­dzi kla­sę skrzy­piec w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Od 2011 roku jest pro­fe­so­rem wizy­tu­ją­cym (visi­ting pro­fes­sor) w SOAI University  w Osace w Japonii. Gra na instru­men­cie szko­ły pol­skiej z XVII wie­ku “Marcin Groblicz”.

 

Płyty CD:

 • I. J. Paderewski — Wszystkie dzie­ła skrzyp­co­we (Polskie Radio, Warszawa 2001, Sławomir Tomasik, skrzyp­ce, Izabela Tomasik,fortepian, NOSPR, B. Madey
 • Polish Music after Chopin, Japoland 2002, Sławomir Tomasik, Maki Hirasawa
 • Violin reci­tal (DUX,Warszawa 2003, Sławomir Tomasik, skrzyp­ce, Izabela Tomasik,fortepian
 • Muzyka skrzyp­co­wa przez wie­ki — VIOLIN ACROSS THE AGES (Polskie Nagrania, Warszawa 2004), Sławomir Tomasik, Izabela Tomasik,
 • Complete vio­lin and pia­no works / Karol Szymanowski (Polskie Radio, Fundacja „Skrzypce” im. T. Wrońskiego, Warszawa 2011), z Robertem Morawskim; Fryderyk 2011 w kate­go­rii Album Roku Muzyka Kameralna
 • The Power of the Polish Violin Album 2CD — K. Lipiński, I.J. Paderewski, Zb. Turski, B. Kowalski, Nominacje do Fryderyki 2014 w kate­go­rii Album Roku Muzyka Symfoniczna i kon­cer­tu­ją­ca
 • J. Elsner — Violin and Pianoforte works, Sławomir Tomasik, Edward Wolanin, FFV Records, 2014, Nagranie na instru­men­tach histo­rycz­nych wszyst­kich dzieł skrzyp­co­wych.
 • J. Brahms — Sonatas opus 78,100,108, 120, (2CD), Sławomir Tomasik, Robert Morawski, Sarton 2017, Warszawa, Pierwsze nagra­nie w dys­ko­gra­fii świa­to­wej 5 Sonat Brahmsa.

książ­ki i edy­cje nuto­we:

 • The Violin Scales System,  Umak Chun Chu Sa Edition, Seoul, Korea płd., 1997,
 • J. J. Paderewski — dzie­ła wszyst­kie, wyda­nie edy­tor­skie (Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Warszawa 2001)
 • Kompas skrzyp­ka. Cz. 1, Elementy rucho­wo chwy­to­we (Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Warszawa 2002), następ­ne wyda­nia w 2005 i 2014
 • Violin play­ing & teaching — Edition of Taegu Catholic University, 2007, South Korea
 • Kompas skrzyp­ka. Cz. 2, Elementy warsz­ta­to­wo arty­stycz­ne (Twoja Muza), 2007
 • System gam, pasa­ży i dwu­dź­wię­ków: na skrzyp­ce (Twoja Muza, Warszawa 2008)
 • G. F. Telemann — 12 Fantazji. Wydanie źró­dło­we w opar­ciu o manu­skrypt, (Twoja Muza), 2009
 • Abecadło dwu­dź­wię­ko­we dla dzie­ci (FFV Edition, Warszawa 2011)
 • Duetowe co nie­co: na skrzyp­ce (Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2014)
 • Korekta apa­ra­tu gry skrzyp­ka: lek­cja po lek­cji a w tym część prak­tycz­na: 5cio godzin­ny film DVD (Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Warszawa-Kraków 2017)

poezja:

 • Moja muzy­ka (Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Warszawa 2004)
 • Sto pytań do ogro­du (Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2009)