Pracownicy

prof. dr hab.

Włodzimierz Zalewski

śpiew

Urodzony w 1951 r. w Łodzi.

Śpiewak, peda­gog, zwią­za­ny z Teatrem Wielkim — Operą Narodową w Warszawie i Teatrem Wielkim w Łodzi, Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi i Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

W 1976 roku ukoń­czył Wydział Wokalno-Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi w kla­sie prof. Zdzisława Krzywickiego (dyplom z wyróż­nie­niem). Jest lau­re­atem wie­lu kon­kur­sów wokal­nych, nagród i wyróż­nień.

Ma w reper­tu­arze ponad 50 pierw­szo­pla­no­wych par­tii ope­ro­wych, któ­re pre­zen­to­wał na sce­nach pol­skich i zagra­nicz­nych, mię­dzy inny­mi w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Grecji czy Holandii. Za naj­waż­niej­sze role uzna­je: Gurnemanza w Parsifalu, tytu­ło­wą w Holendrze tuła­czu Richarda Wagnera, Zachariasza w Nabuccu, tytu­ło­wą w Attyli, Filipa II i Wielkiego Inkwizytora w Don Carlosie, Waltera w Luizie Miller, Fiesca w Simonie Boccanegra Giuseppe Verdiego, Scarpię w Tosce Giacoma Pucciniego, baro­na Ochsa von Lerchenau w Kawalerze srebr­nej róży Richarda Straussa, Don Pizzara w Fideliu Ludwiga van Beethovena, tytu­ło­wą w Borysie Godunowie Modesta Musorgskiego, księ­cia Griemina w Eugeniuszu Onieginie, Koczubeja w Mazepie Piotra Czajkowskiego, Mendozę w Zaręczynach w klasz­to­rze Siergieja Prokofiewa, Kreona w Królu Edypie Igora Strawińskiego, Sinobrodego w Zamku księ­cia Sinobrodego Béli Bartóka, tytu­ło­wą w Don Giovannim i Sarastra w Czarodziejskim fle­cie Wolfganga Amadeusa Mozarta, Van Betta w Carze i cie­śli Alberta Lortzinga, Zbigniewa i Skołuby w Strasznym dwo­rze oraz Stolnika w Halce Stanisława Moniuszki.

Uczestniczył w świa­to­wych i pol­skich pra­pre­mie­rach nastę­pu­ją­cych dzieł: Drausen von der Tur (Einbiniger) Sandora Balassy’ego, Kohlhaas (rola tytułowa)Karla Koglera (nagra­nie pły­to­we i fil­mo­we), Maria StuartLord Jim Romualda Twardowskiego, Ubu Rex Krzysztofa Pendereckiego, Wyrywacz serc Elżbiety Sikory.

Dokonał wie­lu nagrań pły­to­wych, tele­wi­zyj­nych i radio­wych. Artysta wyko­nu­je tak­że boga­ty reper­tu­ar ora­to­ryj­ny, któ­ry obej­mu­je utwo­ry: Georga Friedricha Händla (Mesjasz), Johanna Sebastiana Bacha (Pasja wg św. Jana, Pasja wg św. Mateusza, Msza h‑moll, Oratorium na Boże Narodzenie, Oratorium Wielkanocne), Wolfganga Amadeusa Mozarta (Requiem), Gioachina Rossiniego (Stabat Mater, Mała msza uro­czy­sta), Giuseppe Verdiego (Messa da requ­iem), Antonína Dvořáka (Requiem, Stabat Mater), Ludwiga van Beethovena (Missa solem­nis, IX Symfonia). Ma w reper­tu­arze tak­że mię­dzy inny­mi cykle pie­śni: Schwanengesang, Winterreise Franza Schuberta, Dichterliebe Roberta Schumanna, Vier ern­ste Gesänge Johannesa Brahmsa, Pieśni i tań­ce śmier­ci Modesta Musorgskiego, Pieśni do sone­tów Michata Anioła Hugona Wolfa, oraz licz­ne pie­śni kom­po­zy­to­rów pol­skich i obcych.

Współpracował z wybit­ny­mi dyry­gen­ta­mi, w tym z: Zygmuntem Latoszewskim, Jerzym Katlewiczem, Jerzym Semkowem, Henrykiem Czyżem, Antonim Wicherkiem, Bogusławem Madeyem, Antonim Witem, Semionem Byczkowem, Manfredem Mayrhoferem, Gerdeem Mediezem, Romanem Zeilingerem, Christianem Thielemanem. Występował w przed­sta­wie­niach takich reży­se­rów, jak: Andrzej Żuławski, Marek Weiss-Grzesiński, Paul Flieder, Pier Luigi Pizzi, Pier Luigi Pier’Alli, Gilbert Deflo, Marcel Bluwal, Willi Decker, Christof Loy.

Od 1980 roku zaj­mu­je się peda­go­gi­ką. Posiada tytuł pro­fe­so­ra. Jego absol­wen­ci zdo­by­li wie­le nagród w kon­kur­sach pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych; śpie­wa­ją na naj­lep­szych sce­nach ope­ro­wych świa­ta (MET, La Scala, Cowent Garden, Bolshoi….). Do jego naj­wy­bit­niej­szych uczniów nale­żą: Piotr Nowacki, Mariusz Kwiecień, Daniel Borowski, Piotr Miciński, Dariusz Machej, Remigiusz Łukomski, Arnold Rutkowski, Stanisław Kierner, Łukasz Rosiak, Tomasz Rudnicki, Damian Konieczek, Piotr Płuska, Mirosław Witkowski, Szymon Komasa.

Artysta jest auto­rem wykła­dów poświe­co­nych zagad­nie­niom naucza­nia śpie­wu. Jest juro­rem (czę­sto prze­wod­ni­czą­cym) wie­lu kon­kur­sów wokal­nych.

Prowadzi kur­sy mistrzow­skie dla mło­dych śpie­wa­ków w Polsce m.in.: Nowy Sącz, Duszniki-Zdrój, aka­de­mie muzycz­ne w Katowicach, Bydgoszczy, Wrocławiu, Białymstoku oraz za gra­ni­cą m.in.: Royal College of Music w Sztokholmie, Hochschule für Musik Detmold, Universität für Musik und dar­stel­len­de Kunst Graz.

 Poczynając od roku 2004 jest corocz­nie twór­cą kur­sów mistrzow­skich i kon­cer­tów Glanzlichter der Oper w Rheinsbergu (Musikakademie).

 Jest pro­mo­to­rem i recen­zen­tem licz­nych dok­to­ra­tów, recen­zen­tem habi­li­ta­cji i pro­fe­sur. Jest pro­mo­to­rem dok­to­ra­tów hono­ris cau­sa wybit­nych śpie­wa­czek: Teresy Kubiak i Christy Ludwig.

W latach 2002–2005 był kie­row­ni­kiem Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, zaś w latach 2002–2008 dzie­ka­nem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

e‑mail: wlozal@wp.pl