Pracownicy

dr hab.

Klaudia Carlos-Machej

prof. UMFC

taniec

Absolwentka spe­cjal­no­ści peda­go­gi­ka bale­tu na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1995), stu­diów pody­plo­mo­wych  w zakre­sie dzien­ni­kar­stwa w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM  w Poznaniu (2001) oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej w Instytucie Badań Literackich PAN (2017). Jako wykła­dow­ca Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina od 1995 roku, w latach 2012–2019 pro­dzie­kan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC.  Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu (1990). Tancerka Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego (1990–1995),  tan­cer­ka-mim oraz peda­gog tań­ca w Warszawskiej Operze Kameralnej (1996–2011). Specjalizuje się     w pol­skich tań­cach naro­do­wych. Od 2014 roku odpo­wia­da kon­cep­cyj­nie za Forum Tańców Polskich, cyklicz­nie odby­wa­ją­ce się w UMFC.

Partie solo­we w pan­to­mi­mach, ope­ro-bale­tach i ope­rach Warszawskiej Opery Kameralnej: Galimatias Musicum KV 32, Le petits riens KV 299b, KV 299c, muz. W.A. Mozart, reż. R. Peryt – Bianca; Pantalon e Colombina KV 416, muz. W.A. Mozart, reż. J. Klonowski — Colombina; Pimpinione, muz. G. Telemann, reż. J. Stokalska; Il bal­lo del­le ingra­te, muz. C. Monteverdi, reż. R. Peryt; Alceste, muz. J.B. Lully, reż. J.C. Malgloire, R. Agnel; Eugeniusz Oniegin, muz. P. Czajkowski, reż. R. Peryt; Nędza uszczę­śli­wio­na, muz. M. Kamieński, reż. J. Stokalska; Juliusz Cezar, muz. G.F. Haendel, reż. M. Grzesiński. Udział w spek­ta­klach Warszawskiej Opery Kameralnej: Venus i Adonis, muz. J. Blow, reż. R. Peryt; Il Sant’Alessio, muz. S. Landi, reż. R. Peryt; Dido i Aeneas, muz. H. Purcell, reż. R. Peryt; Tetide in Sciro, muz. D. Scarlatti, reż. J. Stokalska; L’Amfiparnaso, muz. O. Vecchi, reż. G. Pimpiglione; Don Pasquale, muz. G. Donizetti, reż. J. Stokalska; Cyrulik Sewilski, muz. G. Rossini, reż. J. Stokalska; Włoszka w Algierze, muz. G. Rossini, reż. J. Stokalska; Semiramida, muz. G. Rossini, reż. J. Stokalska; Czarodziejski flet, muz. W.A. Mozart, reż. J. Stokalska; Jenufa, muz. L. Janacek, reż. J. Stokalska; Baltazar, muz. Z. Krauze, reż. R. Peryt; Qua vadis, muz. B. Matuszczak, reż. J. Stokalska; Antygona, muz. Z. Rudziński, reż. J. Kilian.

Publikacje: „Aspiracje”:  Kierunek Taniec. Warszawa, 1(35)/2014; „Вестник” Академии Русского балета им.  А.Я. Вагановой / „Wiestnik” : Tradycja rosyj­skiej szko­ły tań­ca kla­sycz­ne­go w pol­skim szkol­nic­twie bale­to­wym. Kontakty meto­dycz­ne. Sankt Petersburg 2015, Nr 6 (41); „Edukacja filo­zo­ficz­na”: Sprawność cia­ła i ducha w sta­ro­żyt­no­ści. Wydanie spe­cjal­ne. Warszawa 2016;  Tańce pol­skie. Polonez, kra­ko­wiak. Warszawa, 2016. Redakcja;; E. Raczyńska-Warzec: Lekcja tań­ca kla­sycz­ne­go w kla­sie V. Redakcja. DVD. Warszawa 2017; D. Piasecka: Literatura bale­to­wa. Wzór odtwa­rza­nia.  Redakcja. DVD, Warszawa 2017; Polskie tań­ce naro­do­we war­to­ścią kul­tu­ry w dobie zabo­rów.  Warszawa 2018.

Prace cho­re­ogra­ficz­ne:  Koncert sta­ro­pol­ski, muz. R. Twardowski, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego (2019), Mazur Halka St. Moniuszko Opera Wrocławska (2018); Mazur muz. M. Szymanowska, Forum Tańców Polskich UMFC (2016), Krakowiak muz. R. Smoczyński, Forum Tańców Polskich (2015), MazurWesela w Ojcowie, muz. Karol Kurpiński, UMFC (2013), Trzy gra­cje –tra­dy­cyj­na muzy­ka hisz­pań­ska, UMFC (2010); W dwor­ku szla­chec­kim muz. Maria Szymanowska, Karol Kurpiński, Michał Kleofas Ogiński, AM im. Fryderyka Chopina (2006).

Klaudia Carlos-Machej nie­prze­rwa­nie od 1994 roku pra­cu­je jako dzien­ni­kar­ka i pre­zen­ter­ka tele­wi­zyj­na (TVP Kultura, TVP Polonia, TVP1, TVN, TVN 24, WOT). W 2018 zre­ali­zo­wa­ła autor­ski cykl Baletownik pre­zen­to­wa­ny w TVP KULTURA, w któ­rym przed­sta­wi­ła syl­wet­ki dzie­wię­ciu wybit­nych pol­skich tan­ce­rek i tan­ce­rzy. W pre­zen­ta­cji wzię­li udział stu­den­ci spe­cjal­no­ści peda­go­gi­ka bale­to­wa.