Pracownicy

dr hab.

Ryszard Duź

altówka

Urodziłem się w 1952 roku we Wrocławiu. Tam rów­nież odby­ła się moja edu­ka­cja, któ­rą ukoń­czy­łem we wro­cław­skiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w 1976 roku, uzy­sku­jąc dyplom z wyróż­nie­niem.

Od 1977 roku współ­pra­cu­ję z Kwartetem „Wilanów”, z któ­rym przez 29 lat dzia­łal­no­ści dałem ok. 3 tysię­cy kon­cer­tów w kra­ju i za gra­ni­cą, bio­rąc udział w licz­nych, zna­czą­cych festi­wa­lach muzycz­nych, nagra­niach radio­wych, tele­wi­zyj­nych i pły­to­wych (35 płyt CD).

Od roku 1991 pra­cu­ję w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), gdzie od roku 2003 jestem pro­fe­so­rem nadzw. na Wydziale Instrumentalnym w kla­sie altów­ki i kame­ra­li­sty­ki (kwar­te­ty smycz­ko­we). W latach 2012–2016 spra­wo­wa­łem funk­cję pro­dzie­ka­na Wydziału Instrumentalnego UMFC. W wybo­rach 2016 zosta­łem wybra­ny pono­wie na tę funk­cję (kaden­cja 2016–2020).

W okre­sie mojej dzia­łal­no­ści w AMFC, mia­łem moż­li­wość pra­cy z wie­lo­ma kwar­te­ta­mi smycz­ko­wy­mi, któ­re osią­ga­ły bar­dzo dobre wyni­ki na egza­mi­nach, bra­ły udział w wie­lu kon­cer­tach aka­de­mic­kich, a tak­że uczest­ni­czy­ły w kon­kur­sach (rów­nież mię­dzy­na­ro­do­wych).

W roku 1999 na Międzynarodowym Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Kameralnej im. K. Bacewicza w Łodzi zespół zajął III. miej­sce, w roku 2000 kwar­tet „Royal” — prze­ze mnie pro­wa­dzo­ny, zajął I. miej­sce i Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie im. Carlo Solive w Casale Monferato we Włoszech oraz w 2001 roku na ww. kon­kur­sie w Łodzi kwar­tet „PRO Musica” zajął III. miej­sce, pre­zen­tu­jąc bar­dzo wyso­ki poziom wyko­naw­czy.

W roku 2003 mój stu­dent, Michał Zaborski, zajął III. miej­sce na Konkursie im. J. Brahmsa w Portschach (Austria), rów­nież III. miej­sce na Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym im. J. Rakowskiego w Poznaniu oraz II. miej­sce na Międzynarodowym Konkursie Altowiolistów w Bled w 2004 roku.

Oprócz dzia­łal­no­ści peda­go­gicz­nej w AMFC w Warszawie, bra­łem rów­nież udział w Mistrzowskich Kursach Muzycznych, pro­wa­dząc zaję­cia z alto­wio­li­sta­mi i zespo­ła­mi kame­ral­ny­mi, m.in. w roku 1999 w Bydgoszczy, w Zespole Szkół Muzycznych, w 2000 roku w Bielsku Białej oraz Limie (Peru), a od 2002 roku regu­lar­nie uczest­ni­czę w Międzynarodowych Wakacyjnych Kursach Mistrzowskich w Zamościu.

Ryszard Duź