Pracownicy

prof. dr hab.

Tomasz Bugaj

dyrygentura symfoniczna

Tomasz Bugaj jest kie­row­ni­kiem Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Do roku 2005 pia­sto­wał funk­cję Dyrektora Artystycznego i Głównego Dyrygenta Filharmonii Krakowskiej. Jest jed­nym z czo­ło­wych przed­sta­wi­cie­li powo­jen­nej gene­ra­cji dyry­gen­tów pol­skich.

Urodził się w 1950 r. Studiował dyry­gen­tu­rę (1969–1974) u pro­fe­so­ra Stanisława Wisłockiego w war­szaw­skiej Akademii Muzycznej oraz muzy­ko­lo­gię na Uniwersytecie Warszawskim (1969–1972). Bezpośrednio po ukoń­cze­niu stu­diów pod­jął współ­pra­cę z Warszawską Operą Kameralną, gdzie awan­so­wał po kolei ze sta­no­wi­ska asy­sten­ta dyry­gen­ta (m. in. Kazimierza Korda, Jerzego Maksymiuka, Jurgena Jurgensa) na dyry­gen­ta i wresz­cie na dyrek­to­ra tej­że ope­ry. Z Warszawską Operą Kameralną odbył licz­ne tour­née po Europie i Stanach Zjednoczonych, dyry­gu­jąc ope­ry Haydna, Pergolesiego, Cimarosy, Paisiella, Telemanna, Haendla, Rossiniego i Donizettiego, spe­cja­li­zu­jąc się wszak — przede wszyst­kim — w Mozarcie.

Przełomem w karie­rze Tomasza Bugaja była pierw­sza nagro­da na Międzynarodowym Konkursie w Bristolu, Wielka Brytania, w 1978 r. (mię­dzy­na­ro­do­wa nagro­da w dzie­dzi­nie dyry­gen­tu­ry ufun­do­wa­na przez Imperial Tobacco). Dzięki temu suk­ce­so­wi Tomasz Bugaj przez kil­ka następ­nych sezo­nów wystę­po­wał z Bournemouth Symphony Orchestra i Bournemouth Sinfonietta oraz nawią­zał kon­tak­ty z wie­lo­ma wio­dą­cy­mi zespo­ła­mi bry­tyj­ski­mi, m. in. z orkie­stra­mi: London Philharmonic, Royal Scottish National, Royal Liverpool Philharmonic, BBC Philharmonic, BBC Scottish Symphony, BBC Welsh, Scottish Chamber i Ulster.

W Polsce Tomasz Bugaj był dyrek­to­rem arty­stycz­nym Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy (1980–1984), Filharmonii im. Artura Rubinsteina w Łodzi (1987–1990) oraz regu­lar­nym gościem wio­dą­cych orkiestr pol­skich: Filharmonii Narodowej w Warszawie, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Sinfonii Varsovii i Polskiej Orkiestry Kameralnej. Równie aktyw­ny był na polu ope­ro­wym, gdzie współ­pra­co­wał z taki­mi teatra­mi ope­ro­wy­mi, jak: Teatr Wielki w Warszawie, Opera Łódzka, Poznańska i Gdańska, teatry ope­ro­we w Aachen, Leeds (Opera North), Bilbao i Pamplonie. W Niemczech Tomasz Bugaj dyry­go­wał orkie­stra­mi w nastę­pu­ją­cych mia­stach: Aachen, Berlin, Bochum, Duisburg, Essen, Hagen, Flennsburg, Herford (Nordwestdeutche Philharmonic), Gelsenkirchen, Mannheim, Monachium (Münchener Rundfunk Orchester), Stuttgart, Saarbrücken, Weimar i Wiesbaden.

Tomasz Bugaj kil­ka­krot­nie dyry­go­wał orkie­strą Mozarteum w Salzburgu oraz orkie­stra­mi w Bergen (Norwegia), Turku (Finlandia), RTL Luxemburg, Orquesta Nacional de Espana (Madryt), Orquesta Simfonica de Gran Canaria, Orquesta Simfonica de Bilbao, National Chamber Orchestra w Waszyngtonie, Orchestra of the RTE w Dublinie, Orchesta Sinfonica de Chile, Orchestra Sinfonica Siciliana w Palermo, Filharmonią Słowacką, Orkiestrą Bratysławską, Rosyjską Narodową Orkiestrą Symfoniczną w Moskwie i wie­lo­ma, wie­lo­ma inny­mi. Wśród wie­lu sal kon­cer­to­wych, w któ­rych wystę­po­wał Tomasz Bugaj wymie­nić moż­na m. in.: Filharmonię Berlińską i Berliński Schauspielhaus, Grieghallen w Bergen, Alte Oper we Frankfurcie, Herkulessaal w Monachium, Liederhalle w Stuttgarcie, Royal Festival Hall i Barbican Hall w Londynie, Teatro la Fenice w Wenecji, Grosses Fewstspielhaus w Salzburgu i Wielką Salę Konserwatorium Moskiewskiego.

Tomasz Bugaj brał udział w wie­lu festi­wa­lach mię­dzy­na­ro­do­wych, takich jak: Festival de Asturias, Bath International Festival of Music and Arts, Berliner Festwochen, Festspillene i Bergen, Carinthian Summer, Cheltenham International Festival of Music, Istambul International Festival, Wratislavia Cantans, Italian Festivals w Lucca, Mediolanie, Ravello i Taorminie. Tomasz Bugaj zapra­sza­ny był do udzia­łu w wie­lu kon­kur­sach wokal­nych: w Pamplonie, Bilbao i Warszawie, gdzie dyry­go­wał pod­czas koń­co­wych prze­słu­chań i kon­cer­tów lau­re­atów oraz uczest­ni­czył w pra­cach jury.

Tomas Bugaj nagry­wał dla takich wytwór­ni, jak: Orpheo, Polskie Nagrania, Yedang (Korea Południowa), Musiques Suisses. Nagrywał też dla Polskiego Radia, TVP, Westdeutscher Rundfunk, Bayerischer Rundfunk i BBC.