Pracownicy

prof. dr hab.

Andrzej Miśkiewicz

akustyka

Andrzej Miśkiewicz urodził się w Warszawie. Jest absolwentem XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Warszawie (1974 r.) oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie, z dyplomem w klasie fortepianu (1975 r.) W latach 1975–1980 studiował na Wydziale Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (obecnie UMFC) i uzyskał dyplom magistra sztuki muzycznej z wyróżnieniem, ze specjalizacją w zakresie fonografii. W roku 1984 ukończył w UMFC studia doktoranckie w zakresie teorii muzyki. W roku 1989 obronił w Instytucie Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pracę doktorską Wartościowanie głośności dźwięku instrumentów muzycznych. Promotorem w przewodzie był prof. dr hab. Andrzej Rakowski. W roku 2004 uzyskał na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce – muzykologii.

Zatrudniony jest w UMFC od roku 1979, obecnie na stanowisku profesora uczelni. W latach 2004–2020 pełnił funkcję kierownika Katedry Akustyki Muzycznej. Od roku 2012 jest przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej.

W latach 1982–1983 odbył czteromiesięczny staż na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Surrey, w Anglii, jako stypendysta British Council. W latach 1991–1995 pracował jako adiunkt naukowo-badawczy (research associate) w Northeastern University w Bostonie (USA).

Jest członkiem Komitetu Akustyki PAN oraz towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Akustycznego, European Acoustics Association, Acoustical Society of America oraz Audio Engineering Society. Od roku 2008 jest redaktorem działu akustyki muzycznej i psychoakustyki kwartalnika Archives of Acoustics. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i naukowej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz otrzymał nagrody Rektora UMFC: nagrodę I stopnia (1996 i 2012 r.), II stopnia (1982 i 1998 r.) i nagrodę III stopnia (1984 r.)

Działalność badawcza Andrzeja Miśkiewicza koncentruje się na zagadnieniach psychoakustyki, percepcji dźwięku w muzyce, oceny jakości dźwięku oraz metodyki kształcenia słuchu barwowego muzyków. W UMFC był promotorem trojga doktorantów oraz 27 magistrantów. Uczestniczył jako kierownik bądź główny wykonawca w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Komitet Badań Naukowych oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był kierownikiem lub członkiem zespołów eksperckich w badaniach nad jakością sal koncertowych prowadzonych na zamówienie instytucji publicznych. Jest autorem ponad 70 publikacji zamieszczonych w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, w książkach monograficznych oraz materiałach konferencji naukowych.

Wybrane publikacje

A. Miśkiewicz, T. Rościszewska, J. Żera, J. Majer, B. Okoń-Makowska – Detection and recognition of environmental sounds by musicians and non–musicians. Archives of Acoustics 43, s. 581–592 (2018).

T. Rogala, A. Miśkiewicz, P. Rogowski – Identification of harmonic musical intervals: The effect of pitch register and tone duration. Archives of Acoustics 42, s. 591–600 (2017).

T. Łętowski, A. Miśkiewicz – Timbre Solfege: A course in perceptual analysis of sound. W: Signal Processing in Sound Engineering, J. Adamczyk (red.), s. 83–96. Warszawa: IPPT PAN (2013).

A. Miśkiewicz, A. Rakowski – A psychophysical pitch function determined by absolute magnitude estimation and its relation to the musical pitch scale. Journal of the Acoustical Society of America 131, s. 987–992 (2012).

A. Miśkiewicz, T. Rogala, T. Rościszewska, T. Rudzki, T. Fidecki – Concert hall sound clarity: A comparison of auditory judgments and objective measures. Archives of Acoustics 37, s. 41–47 (2012).

A. Miśkiewicz, T. Rogala, J. Szczepańska–Antosik – Perceived roughness of two simultaneous harmonic complex tones. Archives of Acoustics 32, s. 737–748 (2007).

M. Ilkowska, A. Miśkiewicz – Sharpness versus brightness: A comparison of magnitude estimates. Acta Acustica united with Acustica 92, s. 812–819 (2006).

A. Miśkiewicz – Wysokość, głośność, barwa – badanie wymiarów wrażeniowych dźwięków muzycznych. Warszawa: AMFC (2002).

A. Miśkiewicz – Wymiary wrażeniowe dźwięku w kształceniu słuchu barwowego. W: Studia nad wysokością i barwą dźwięku w muzyce, A. Rakowski (red.), s. 155–169. Warszawa: AMFC (1999).

R. Hellman, A. Miśkiewicz, B. Scharf — Loudness adaptation and excitation patterns: Effects of frequency and level. Journal of the Acoustical Society of America 101, s. 2176–2185 (1997).

A. Miśkiewicz, S. Buus, M. Florentine — Auditory facilitation: procedural or sensory effect? Journal of the Acoustical Society of America 96, s. 1429–1434 (1994).

A. Miśkiewicz, A. Rakowski — Loudness level versus sound pressure level: A comparison of musical instruments. Journal of the Acoustical Society of America 96, s. 3375–3379 (1994).

A. Miśkiewicz — Timbre Solfege: A course in technical listening for sound engineers. Journal of the Audio Engineering Society 40, s. 621–625 (1992).