Pracownicy

dr hab.

Dariusz Przybylski

prof. UMFC

kompozycja

Dariusz Przybylski, orga­ni­sta i kom­po­zy­tor, uro­dził się w Koninie. Jest absol­wen­tem Szkoły Muzycznej II st. w Koninie w kla­sie orga­nów Hanny Buczkowskiej (dyplom w 2003 r.). W roku 2008 ukoń­czył z wyróż­nie­niem oraz meda­lem Magna cum Laude Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie kom­po­zy­cji Marcina Błażewicza i kla­sie orga­nów Andrzeja Chorosińskiego. W latach 2006-07 stu­dio­wał w Hochschule für Musik w Kolonii, kom­po­zy­cję u Yorka Höllera, kom­po­zy­cję elek­tro­nicz­ną u Hansa Ulricha Humperta, instru­men­ta­cję u Krzysztofa Meyera i orga­ny u Johannesa Gefferta, jako sty­pen­dy­sta pro­gra­mu Socrates/Erasmus.

W roku 2010 uzy­skał tytuł dok­to­ra sztu­ki muzycz­nej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina oraz ukoń­czył z wyróż­nie­niem stu­dia pody­plo­mo­we (Solistenklasse/Konzertexam) w kla­sie kom­po­zy­cji Wolfganga Rihma w Hochschule für Musik Karlsruhe.

W roku aka­de­mic­kim 2012/13 w ramach sty­pen­dium Internationale Ensemble Modern Akademie odbę­dzie stu­dia na kie­run­ku „muzy­ka współ­cze­sna” w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main.

Od 2008 roku wykła­da w macie­rzy­stej uczel­ni. W 2009 wykła­dał gościn­nie w Stambule, w 2011 w Rzymie i Cuneo, a w roku aka­de­mic­kim 2010/11 pro­wa­dził kla­sę kom­po­zy­cji w Keimyung University w Daegu, Korea Południowa.

Dariusz Przybylski był obję­ty 4‑letnim pro­gra­mem pro­mo­cyj­nym „Młodzi kom­po­zy­to­rzy w hoł­dzie Fryderykowi Chopinowi” Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego (2007–2010).

Brał udział w kur­sach mistrzow­skich kom­po­zy­cji pro­wa­dzo­nych przez Olgę Neuwirth, Paula Edlina, Dominica Muldowney’a, Kurta Schwertsika, Rodericka Watkinsa i Philipa Wilby’ego, inter­pre­ta­cji muzy­ki orga­no­wej pro­wa­dzo­nych przez Karola Gołębiowskiego, Edgara Krappa, Thierrego Mechlera, Gerharda Weinbergera, Gary’ego Verkade, Wolfganga Zerera, impro­wi­za­cji orga­no­wej pro­wa­dzo­nych przez Tomasza Adama Nowaka, Daniela Rotha.

Jest lau­re­atem kon­kur­sów orga­no­wych:

 • II nagro­dy (I nie przy­zna­no) oraz Nagrody Specjalnej Mariana Sawy na IV Konkursie Polskiej Muzyki Organowej XX wie­ku w Legnicy,
 • Głównej Nagrody na VI Konkursie Muzyki XX i XXI wie­ku dla Młodych Wykonawców w Warszawie zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej (Polska Sekcja ISCM).

Jest lau­re­atem kon­kur­sów kom­po­zy­tor­skich:

mię­dzy­na­ro­do­wych:

 • I Nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Hörbiger w Wiedniu za Orpheus und Euridice na for­te­pian solo (2005)
 • I Nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Mikołów 2006 za Missa bre­vis na chór mie­sza­ny i orga­ny (2006)
 • II Nagroda (I nie przy­zna­no) na I Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy za The Times of the Returns na for­te­pian (2006)
 • III Nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Franz Josef Reinl-Stiftung w Wiedniu za Fünf Rilke-Lieder na kon­tra­te­nor i kwar­tet smycz­ko­wy (2006)
 • Wyróżnienie na II Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Grażyny Bacewicz w Łodzi za Berceuse na skrzyp­ce i for­te­pian (2006)
 • II Nagroda na IV Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra” 2008 w Częstochowie za …et desi­de­ra­bunt mori… na chór mie­sza­ny a cap­pel­la (2008)
 • Finał kon­kur­su Berliner Opernpreis (2010)

ogól­no­pol­skich:

 • I Nagroda na III Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Patri Patriae” na utwór dedy­ko­wa­ny Papieżowi Janowi Pawłowi II w Katowicach za utwór Nisi Dominus na mez­zo­so­pran i chór żeń­ski (2002)
 • Wyróżnienie na II Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim pod­czas Conversatorium Organowego w Legnicy za utwór Partita Hejnał wszy­scy zaśpie­waj­my na trąb­kę i orga­ny (2003)
 • II Nagroda na XII Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku za 6 pie­śni do słów Haliny Poświatowskiej na głos żeń­ski i for­te­pian (2004)
 • II Nagroda (I nie przy­zna­no) na II Konkursie Kompozytorskim Mikołów 2004 za Sequenza quasi una fan­ta­sia na orga­ny solo (2004)
 • I Nagroda na III Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Polskiego Wydawnictwa Muzycznego PWM w Krakowie za Konstrukcję na sak­so­fon alto­wy solo (2005)
 • I Nagroda na XIII Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku za Fünf Rilke-Lieder na kon­tra­te­nor i kwar­tet smycz­ko­wy (2005)
 • I Nagroda na 47. Konkursie Młodych Kompozytorów im. T. Bairda w Warszawie za …the rest is silen­ce… na dwa for­te­pia­ny i per­ku­sję (2006)
 • I Nagroda na I Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Kompozytorskim „Pro Organo” 2006 za Fanfara Clamare na orga­ny (2006)
 • II Nagroda na I Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Kompozytorskim „Pro Organo” 2006 za Entrata e Chaconne na orga­ny (2006)
 • II Nagroda na 49. Konkursie Młodych Kompozytorów im. T. Bairda w Warszawie za Drei Formen na altów­kę (2008)
 • I Nagroda na XIX Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku za Broch Lieder na głos i for­te­pian (2011)

Otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006), Stypendium Młoda Polska (2007), Stypendium Ministra Kultury (2003, 2006, 2009), Stypendium Keimyung Research Foundation (2006), Stypendium Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga (2005), Stypendium Socrates/Erasmus (2006), Stypendium Fundacji ZE PAK Młode Talenty (2003), Stypendium Telewizji Polskiej (nagro­da w pro­gra­mie tele­wi­zyj­nym Dolina Kreatywna, 2008), Stypendium DAAD 2009/10, Stypendium Fundacji Deutsche Bank dla kom­po­zy­to­rów ope­ro­wych (2011–13), Stypendium Internationale Ensemble Modern Akademie (2012/13).

Dariusz Przybylski jako orga­ni­sta kon­cer­tu­je w wie­lu mia­stach Polski oraz za gra­ni­cą. W jego reper­tu­arze szcze­gól­ne miej­sce zaj­mu­je muzy­ka nowa, na swo­im kon­cie posia­da kil­ka­dzie­siąt pra­wy­ko­nań utwo­rów pol­skich, bia­ło­ru­skich, nie­miec­kich, angiel­skich, ukra­iń­skich, argen­tyń­skich, chiń­skich i kore­ań­skich kom­po­zy­to­rów.

W roku 2010 uka­za­ła się mono­gra­ficz­na pły­ta Dariusza Przybylskiego zawie­ra­ją­ca utwo­ry orkie­stro­we i kon­cer­ty Works for Orchestra (DUX). Płyta z nagra­niem utwo­ru Bogurodzica na orga­ny solo (2003) w wyko­na­niu Andrzeja Chorosińskiego na orga­nach Bazyliki w Licheniu otrzy­ma­ła sta­tus Podwójnej Platynowej Płyty, zaś pły­ty 20 lat Conversatorium Organowego w Legnicy (DUX) oraz Młodzi Kompozytorzy w Hołdzie Chopinowi (DUX) zosta­ły nomi­no­wa­ne do nagro­dy Fryderyk.

W roku 2006 brał udział w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie kom­po­zy­tor­skim „Mozart Pyramid” (Wielka Brytania) z oka­zji roku Mozartowskiego, oraz w pro­jek­cie 60 zamó­wień na 60-lecie Związku Kompozytorów Polskich. W roku 2009 został zapro­szo­ny w cha­rak­te­rze com­po­ser in resi­den­ce do Mittersill (Austria) – Komponisten Forum Mittersill kofo­mi, w roku 2010 do Bad Ischl (Austria) – International Composers’ Academy, a w roku 2012 do Niznhiy Novgorod (Rosja) – Scratch-Cantatas Festival.

Dariusz Przybylski peł­ni funk­cję prze­wod­ni­czą­ce­go Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich. Jest człon­kiem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej oraz ZAiKS. W roku 2008 był dyrek­to­rem Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Kazimierza Serockiego w Warszawie, a w roku 2012 jest dyrek­to­rem Konkursu Wykonawstwa Muzyki XX i XXI wie­ku dla Młodych Wykonawców w Radziejowicach.

W roku 2012 dr Dariusz Przybylski został wybra­ny na sta­no­wi­sko pro­dzie­ka­na Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (kaden­cja 2012–2016). Funkcję tę peł­ni ponow­nie w kaden­cji 2016–2020.

Wykaz kom­po­zy­cji