Pracownicy

prof. dr hab.

Grzegorz Chrapkiewicz

gra aktorska

Fot. Andrzej Georgiew

Aktor, reży­ser, peda­gog. Wychowanek kra­kow­skiej PWST. Jest pro­fe­so­rem tytu­lar­nym, wykła­dowcą Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza oraz Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie. Jako aktor debiu­to­wał w kra­kow­skim Starym Teatrze w spek­ta­klu J. Jarockiego „Mord w kate­drze” T. Eliota, jed­nak swe naj­więk­sze kre­acje stwo­rzył w teatrach Gdańska i Gdyni. Widzowie pamię­ta­ją go z takich ról, jak Hrabia w „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza w reż. A. Hanuszkiewicza, Max Brod w „Pułapce” T. Różewicza w reż. K. Babickiego, Sade w „Marat – Sade” P. Weissa w reż. K. Nazara, Bojarski w „Zmierzchu” J. Babel w reż. T. Bradeckiego, Mazurkiewicz w „Żołnierzu Królowej Madagaskaru” J. Tuwima w reż. J. Gruzy czy Vielbrand we „Wróżbach kuma­ka” G. Grassa w reż. K. Babickiego. Pracował z taki­mi reży­se­ra­mi jak: Jerzy Jarocki (był rów­nież jego asy­sten­tem w Starym Teatrze w Krakowie) Kazimierzem Kucem oraz Krystianem Lupą.

Nie mniej­sze suk­ce­sy odno­si jako reży­ser, głów­nie tek­stów z wyma­ga­ją­ce­go wiel­kiej pre­cy­zji i dobre­go sma­ku reper­tu­aru kome­dio­we­go i far­so­we­go (m.in. „Run for Your Wife”, „Nie teraz kocha­nie” w Teatrze Wybrzeże czy „O co bie­ga?” w gdyń­skim Teatrze Muzycznym). W Operze Bałtyckiej zre­ali­zo­wał m.in. kon­tro­wer­syj­ny spek­takl „Wesele Figara” W. A. Mozarta (Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego), a tak­że „Księżniczkę czar­da­sza” E. Kalamana oraz „Mozarta i Salieriego” M. Rimskyego-Korsakova.

Jest auto­rem sce­na­riu­sza i reży­se­rii „Benefisu Bernarda Ładysza” oraz twór­cą i reży­se­rem „Gali ope­ro­wej” w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Reżyserował tak­że w teatrach Warszawy, Poznania, Olsztyna i Kielc. W roku 2002 otrzy­mał nagro­dę ZASP‑u za „Lekcję” E. Ionesco zre­ali­zo­wa­ną w Bielsku-Białej. W tym teatrze wyre­ży­se­ro­wał aż 10 pre­mier, m.in. „Kształt rze­czy”, „Bóg mor­du”, „Iwona księż­nicz­ka bur­gun­da” czy „Piaskownica”. W Teatrze Dramatycznym w Białymstoku wyre­ży­se­ro­wał Fantom bólu” W. Sigariewa, „Polowanie na łosia” M. Walczaka. W Kielcach powsta­ła insce­ni­za­cja „Wielebnych” S. Mrozka — w liście do reży­se­ra wybit­ny dra­ma­turg uznał pre­mie­rę w Teatrze Żeromskiego za naj­lep­szą insce­ni­za­cję tej sztu­ki. W Warszawie zre­ali­zo­wał m.in. „Akompaniatora” A. Burzyńskiej w Teatrze Syrena, „Wariatkę” N. Ptuszkiny w Teatrze Bajka, „Gąskę” N. Kolady w Teatrze Capitol, „Klatkę Wariatek” w Teatrze Komedia, „Kotkę na gorą­cym bla­sza­nym dachu” T. Williamsa w Teatrze Narodowym, „Mizantropa” Moliera i „Plastiki” M. von Mayenburga w Teatrze Dramatycznym, „Psiunia” A. i D. Besse w Teatrze Kamienica oraz „Imię” M. Delaporte i A. de la Patteliere w Teatrze Na Woli. Ostatnio zagrał Kardynała w spek­ta­klu w „Kordianie” J. Słowackiego w reży­se­rii J. Englerta — spek­takl jubi­le­uszo­wy z oka­zji 250 lat ist­nie­nia Teatru Publicznego w Polsce. Wyreżyserował rów­nież „Kobiety bez zna­cze­nia” A. Benetta  w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, „Księżniczkę czar­da­sza” w Teatrze Muzycznym w Poznaniu oraz „Konsternację” M.  von Mayenburga w Gdyńskim Centrum Kultury. W sezo­nie 2015/16 minę­ło 35 lat pra­cy arty­stycz­nej i peda­go­gicz­nej Grzegorza Chrapkiewicza. Odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Jest rów­nież lau­re­atem Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni GALION GDYŃSKI 2015 za reży­se­rię „Napisu” G. Sibleyrasa w Gdyńskim Centrum Kultury.