9 III 2020 r.

Laureaci nagrody Fryderyk w 2020 r.

8 mar­ca 2020 pod­czas uro­czy­stej Gali Muzyki Poważnej w sie­dzi­bie kato­wic­kie­go NOSPR‑u ogło­szo­no zwy­cięz­ców 26. edy­cji nagród Akademii Fonograficznej FRYDERYK 2020. Z dumą pre­zen­tu­je­my lau­re­atów tego­rocz­nej nagro­dy muzycz­nej Fryderyk!

 

czy­taj wię­cej »