4 III 2020 r.

Daniel Mieczkowski laureatem I Nagrody w I Międzynarodowym Konkursie Fletowym im. E. Towarnickiego w Poznaniu

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że Daniel Mieczkowski z kla­sy fle­tu dr hab. Agaty Igras zdo­był I Nagrodę oraz Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego za naj­lep­sze wyko­na­nie obo­wiąz­ko­we­go utwo­ru A. Kroshela “Zwiewny” na I Międzynarodowym Konkursie Fletowym dla Studentów im. E. Towarnickiego w Poznaniu. Serdecznie gra­tu­lu­je­my!!!