3 III 2020 r.

Komunikat nr 1 Zespołu ds. postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem z dnia 3 marca 2020 roku

Zespół ds. postę­po­wa­nia w sytu­acji zagro­że­nia koro­na­wi­ru­sem infor­mu­je, iż Główny Inspektor Sanitarny z punk­tu widze­nia zagro­że­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne­go nie zale­ca podró­żo­wa­nia do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Jednocześnie Główny Inspektor Sanitarny wydał zale­ce­nia dla osób podró­żu­ją­cych, w tym dla osób powra­ca­ją­cych z pół­noc­nych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu, z któ­ry­mi moż­na się zapo­znać na stro­nie: www.gov.pl/koronawirus

czy­taj wię­cej »