2 III 2020 r.

Absolwent naszej Uczelni, Mateusz Kowalski odznaczony medalem Magna cum Laude

Z dumą infor­mu­je­my, że absol­went naszej uczel­ni Absolwent naszej Uczelni, Mateusz Kowalski w dniu dzi­siej­szym ode­brał z rąk Kolegium Rektorskiego UMFC medal Magna cum Laude dla naj­lep­sze­go absol­wen­ta Uczelni w danym roku aka­de­mic­kim!

czy­taj wię­cej »