22 XI 2019 r.

22/11/2019 “Polish Contemporary Concertos” z nominacją do nagrody International Classical Music Awards 2020

Z ogrom­ną dumą infor­mu­je­my, iż nagro­dzo­na FRYDERYKIEM 2019 pły­ta “Polish Contemporary Concertos” otrzy­ma­ła nomi­na­cję do pre­sti­żo­wej nagro­dy International Classical Music Awards 2020. Warto pod­kre­ślić, że to wspól­ny suk­ces kadry pro­fe­sor­skiej naszej uczel­ni: twór­ców — prof. dr. hab. Marcina Błażewicza i prof. dr. hab. Pawła Łukaszewskiego, soli­stów — dr. hab.  Pawła Gusnara, prof. UMFC, prof. dr. hab. Tomasza Strahla i ad. dr. Jakuba Jakowicza oraz dyry­gen­ta prof. dr. hab. Jana Miłosza Zarzyckiego. Reżyseria dźwię­ku ad. dr Andrzej Brzoska.

Wszystkim P.T. Pedagogom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!