2 X 2019 r.

2/10/2019 Wanda Landowska in Memoriam 2019

Z przy­jem­no­ścią dzie­li­my się z wspa­nia­łą wia­do­mo­ścią! Osoby zwią­za­ne z UMFC — Pani Weronika Janyst i Pan Adam Goździewski (z kla­sy kla­we­sy­nu dodat­ko­we­go dr hab. Aliny Ratkowskiej),  zdo­by­li kolej­no II nagro­dę i wyróż­nie­nie na Ogólnopolskim Konkursie Klawesynowym “Wanda Landowska in Memoriam”, zor­ga­ni­zo­wa­nym w dniach 16–20.września w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Gratulujemy Laureatom!!!