27 IX 2019 r.

27/09/2019 Prof. Szymon Kawalla odznaczony Medalem SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

Pragniemy z rado­ścią poin­for­mo­wać, że prof. Szymon Kawalla został odzna­czo­ny Medalem SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY, któ­ry otrzy­mał z rąk Prezydenta Uniwersytetu, Pana Lin Zhongqina, w dowód uzna­nia za cykl wykła­dów z pre­zen­ta­cją muzycz­ną na temat „History of polish music” w Shanghai Jiao Tong University, któ­re zosta­ły wygło­szo­ne dla pro­fe­so­rów tej Uczelni.

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY jest naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą publicz­ną uczel­nią w Chińskiej Republice Ludowej, zało­żo­ną w 1896 roku. W 2018 zna­la­zła się na 101 miej­scu w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!