26 IX 2019 r.

26/09/2019 Janusz Wawrowski laureatem Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

Z rado­ścią infor­mu­je­my, iż dr hab. Janusz Wawrowski został lau­re­atem Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Wyróżnienie zosta­ło przy­zna­ne przez kapi­tu­łę, któ­rej prze­wod­ni­czy­ła prof. Małgorzata Komorowska.

Nominacja zosta­ła przy­zna­na tak­że dr. hab. Leszkowi Lorentowi.

Gorąco zachę­ca­my prze­czy­ta­nia rela­cji z wyda­rze­nia.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!