4 VI 2019 r.

4/06/2019 Wojciech Pławner został wybrany na stanowisko dyrygenta-rezydenta Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w sezonie artystycznym 2019/2020

Wojciech Pławner, asy­stent w kla­sie dyry­gen­tu­ry chó­ral­nej prof. Bogdana Goli w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina został wybra­ny na sta­no­wi­sko dyry­gen­ta-rezy­den­ta Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w sezo­nie arty­stycz­nym 2019/2020 w ramach pro­gra­mu “Dyrygent-rezy­dent” orga­ni­zo­wa­ne­go przez Instytut Muzyki i Tańca.