22 V 2019 r.

22/05/2019 Michał Rajewski zdobywcą GRAND PRIX w VI International Vocal and Choir Festival — Competition “VICTORIA” w Kijowie na Ukrainie

Michał Rajewski ‑bary­ton , stu­dent I roku stu­diów magi­ster­skich Wydziału Wokalno ‑Aktorskiego spe­cjal­ność: śpiew solo­wy ‑muzy­ka daw­na w kla­sie śpie­wu solo­we­go prof. Jadwigi Rappé

został zdo­byw­cą GRAND PRIX w VI International Vocal and Choir Festival — Competition “VICTORIA” w Kijowie na Ukrainie.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!