12 IV 2019 r.

12/04/2019 Michał Rajewski (baryton) zdobywcą II nagrody w kategorii śpiew solowy oraz nagrody specjalnej w XVI Międzynarodowym Konkursie SUC w Rozomberku na Słowacji

Miło nam poin­for­mo­wać, że Michał Rajewski (bary­ton), stu­dent : II roku stu­diów magi­ster­skich (Wydział V, spe­cjal­ność woka­li­sty­ka chó­ral­na) , kla­sa śpie­wu indy­wi­du­al­ne­go dr hab. Piotra Olecha oraz I roku stu­diów magi­ster­skich (Wydział IV, spe­cjal­ność śpiew solo­wy — muzy­ka daw­na) kla­sa śpie­wu solo­we­go prof. Jadwigi Rappe, otrzy­mał II nagro­dę w kate­go­rii śpiew solo­wy oraz Nagrodę Specjalną za inter­pre­ta­cję utwo­ru Ave Maria Józefa Świdra w XVI Międzynarodowym Konkursie SUC w Rozomberku  na Słowacji.

Nagrodę Indywidualną otrzy­mał tak­że pia­ni­sta Piotr Kozłowski — stu­dent I rok stu­diów magi­ster­skich kla­sa kame­ra­li­sty­ki for­te­pia­no­wej kla­sa prof. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej — za “Imponujący Akompaniament Fortepianowy”.