17 III 2019 r.

17/03/2019 Perły Tańca 2019

Perły Tańca 2019!

Z wiel­ką rado­ścią infor­mu­je­my, że lau­re­ata­mi Ogólnopolskiego Konkursu Perły Tańca 2019 zosta­ły

mgr Jagoda Ignaczak — wykła­dow­ca Podyplomowych Studiów Teorii Tańca oraz stu­dent­ki spe­cjal­no­ści peda­go­gi­ka bale­to­wa: Paulina Bidzińska oraz Alicja Bajorek.
Nagrodę spe­cjal­ną Prezesa TVP otrzy­ma­ła prof. dr hab. Ewa Wycichowska.

Uroczyste wrę­cze­nie nagród odby­ło się 16 mar­ca w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!