4 II 2019 r.

4/02/2019 Żeński Zespół Wokalny oraz Zespół Orkiestrowy wydziału V laureatami VI Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

Miło nam poin­for­mo­wać, iż Żeński Zespół Wokalny oraz Zespół Orkiestrowy wydzia­łu V zosta­ły lau­re­ata­mi VI Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, na któ­rym zdo­by­ły Srebrny Dyplom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów!