5 XII 2018 r.

5/12/2018 Studenci i absolwenci UMFC laureatami Konkursu kompozytorskiego JP2

Miło nam poin­for­mo­wać, że wśród lau­re­atów Konkursu kom­po­zy­tor­skie­go JP2 zna­leź­li się kom­po­zy­to­rzy zwią­za­ni z UMFC:

Michał Malec – II Nagroda

Jakub Szafrański – III Nagroda

Aleksandra Chmielewska – wyróż­nie­nie

Do kon­kur­su nade­sła­no aż 49 utwo­rów, a tro­je stu­den­tów UMFC w gro­nie lau­re­atów jest ogrom­nym suk­ce­sem zarów­no uczel­ni jak i kla­sy kom­po­zy­cji Profesora Pawła Łukaszewskiego.

Jednocześnie pra­gnie­my poin­for­mo­wać o kon­cer­cie pra­wy­ko­nań, na któ­rym pre­zen­to­wa­ne będą utwo­ry stu­den­tów i absol­wen­tów UMFC — lau­re­atów Konkursu Kompozytorskiego JP2 (na utwór chó­ral­ny a cap­pel­la do wybra­nych słów Jana Pawła II), któ­ry odbę­dzie się 8 grud­nia o godzi­nie 19:00 na Zamku Królewskim w Warszawie. Wystąpi Chór Centrum Myśli Jana Pawła II pod dyrek­cją Jana Krutula, któ­ry wyko­na m.in.:

MICHAŁ MALEC — PRAYER TO OUR LADY OF THE DIVINE LOVE (II nagro­da)