3 XII 2018 r.

3/12/2018 49. Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina organizowany przez NiFC przy współpracy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Na 49. Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina orga­ni­zo­wa­nym przez NiFC przy współ­pra­cy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina,

któ­ry odbył się mię­dzy 25 listo­pa­da a 2 grud­nia 2018 r. nagro­dy zdo­by­li nasi stu­den­ci:

I nagro­da — Mateusz Krzyżowski z kla­sy for­te­pia­nu dr hab. Joanny Ławrynowicz-Just, prof. UMFC

V nagro­da — Jan Wachowski z kla­sy for­te­pia­nu prof. Elżbiety Karaś

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!!!