7 XI 2018 r.

7/11/2018 Ostatnie sukcesy zespołu wokalnego OMNIS MEA

Zespół Wokalny “Omnis Mea” pod dyrek­cją Michała Rajewskiego otrzy­mał GRAND PRIX:

- XX Międzynarodowego  Festiwalu Pieśni Sakralnej “Łapskie Te Deum”

- X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni

Zespół zdo­był rów­nież II miej­sce w kate­go­rii muzy­ka współ­cze­sna na III Międzynarodowym Konkursie Muzyki Chóralnej CANTU GAUDEAMUS w Białymstoku.

Zespół Wokalny “OMNIS MEA” two­rzą stu­den­ci i absol­wen­ci UMFC :