9 X 2018 r.

9/10/2018 Dr Rafał Stefan Janiak otrzyma stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr Rafał Stefan Janiak z Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina został sty­pen­dy­stą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Znalazł się w gro­nie ponad 180 wybit­nych mło­dych naukow­ców pro­wa­dzą­cych wyso­kiej jako­ści bada­nia i cie­szą­cych się impo­nu­ją­cym dorob­kiem nauko­wym 

W XIII edy­cji kon­kur­su roz­pa­trzo­no 1129 wnio­sków. Stypendia przy­zna­no 181 wybit­nym mło­dym naukow­com. Laureaci będą otrzy­my­wać je przez okres do 3 lat.